29.7.10

Bórd Snip II & deireadh leis an nGaeltacht

Seo ráiteas ó ubhlábhraí Ghuth na Gaeltachta

Ar dtús ba mhaith le Guth na Gaeltachta fáilte a chur roimhe thuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais ar an Straitéis 20 bliain don Ghaeilge.

Is leir gur éist an Chomhchoiste le tuairimí na Gaeltachta agus gur ghlac siad leis na moltaí a cuireadh chun tosaigh. Glacadh le príomh mholtaí Ghuth na Gaeltachta maidir le tacaíocht agus laidriú ar churaimí Údarás na Gaeltachta, athsthruchtúradh ar churaimí ChOGG le tabhairt faoi na dushláín oideachais sa Ghaeltacht agus Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh ins na mórcheantair Gaeltachta. Tá muid ag iarraidh anois ar bhaill an Rialtais glacadh leis na moltaí seo uilig ón tuarascáil traspháirtí seo gan aon mhoill. Mar a aithnítear go soiléir ins an tuarascáil:
'Tá an Coiste ar aon intinn mar gheall ar an laige is práinní ó thaobh todhchaí na Gaeilge: Inmharthanacht na Gaeltachta. Is í seo tosaíocht an Fhochoiste, bunaithe ar an bpróiseas comhairliúcháin atá reachtaithe ag an gCoiste. ' (lth.11)

An tseachtain seo chomh maith, foilsíodh tuarascáil an Roinn Airgidis ó thaobh tosaíochtaí caitheachais caipitil 2010-2016 (Béarla). Tá an tuarascáil seo ag tabhairt a mhalairt de thosaíocht don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Faoin chaipéis seo, tá sé molta caiteachas caipitil an Roinn Gnothaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta a ísliú da reir a chéile go dtí €30m i 2016. Tá sin ag dul fiú níos faide na mar a mhol tuarascail Mhic Carthaigh(féach acoimre anseo).

Cialloidh seo go praiticiúil nach mbeidh Roinn Gaeltachta ann agus nach mbeidh Údarás Gaeltachta ann.

Mar sin dé, tá Guth na Gaeltachta ag iarraidh ar an Rialtas soiléiriú a dhéanamh ar seo. An é sin atá i gceist acu don Ghaeltacht agus don Ghaeilge nó an bhfuil siad i ndairíre faoin bproiséas seo atá muid ag dul fríd faoi lathair ó thaobh an Straitéis 20 Bliain? An bhfuil an Taoiseach agus na hAirí sinsearach sa Rialtas ón Ghaeltacht agus le freagracht don Ghaeltacht ag tabhairt tacaíocht don docuiméid seo seo ón Roinn Airgidis? Iarraimid ar an Taoiseach Brian Cowen, An Tánaiste agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Máire Ní Chochláinn, an tAire um Choimirce Soisíalta Éamon Ó Cuív agus an tAire Gnothaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta Pat Carey raitis a dhéanamh ag tabhairt soiléiriú ar pholasaí an Rialtais i dtaca leis an docuiméid seo agus todhchaí na Roinne agus Údarás na Gaeltachta.

Ní neart go cur le chéile.

Éamonn Mac Niallais

Share/Save/Bookmark

28.7.10

Tuairiscáil faoin Straitéis

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh thuarascáil (féach thíos) an Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Béarla) maidir leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a seoladh, Dé Céadaoin, 28 Iúil 2010, agus éilíonn ar an Rialtas anois glacadh ina n-iomláine leis na moltaí sa tuarascáil chéanna.

D'fháiltíodh roimh líon mór na moltaí de chuid an Chonartha agus de chuid phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta trí chéile a tugadh san áireamh i dtuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais, go háirithe iad siúd a bhaineann le tábhacht inmharthanacht na Gaeltachta; ról fiontraíochta agus cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht a fhágáil faoin Údarás; ról lárnach na n-eagras Gaeilge deonach i gcur i bhfeidhm na Straitéise;
(28/7/2007)

curaclam comhtháite Gaeilge; agus measúnú na Straitéise a chur faoi chúram Oifig an Choimisinéara Teanga leis an Taoiseach féin ag tuairisciú do Thithe an Oireachtais ar dhul chun cinn na Straitéise.

Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Molann Conradh na Gaeilge an Comhchoiste Oireachtais as an ngéarchéim sa Ghaeltacht a aithint mar an laige is práinní ó thaobh todhchaí na Gaeilge de, agus as an tábhacht mar is cuí a leagadh ar inmharthanacht na Gaeltachta trína mholadh gur ghá spriocanna ar leith do mhéadú ar líon na gcainteoirí dúchais sa Ghaeltacht a chinntiú sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. “Fáiltíonn an Conradh freisin le moladh an Chomhchoiste go bhfágfaí forbairt gheilleagair agus bhonneagair na Gaeltachta mar phríomhchúram ag Údarás na Gaeltachta/Gaeilge úr faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, lena chinntiú go gcothaíonn inmharthanacht eacnamúil inmharthanacht na Gaeltachta.”
Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Tá sé ríthábhachtach go nglacann an Rialtas leis na moltaí i dtuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais ina n-iomláine, go ndéantar iad uile a chur san áireamh sa dréacht deireanach den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, agus go gcothaítear aontas tras-pháirtí don Straitéis céanna, ar mhaithe le fiúntas agus le leanúnachas na Straitéise a chinntiú sa ghlúin romhainn.”

Creideann Conradh na Gaeilge gur géar-riachtanas is ea é go múinfí an Ghaeilge go héifeachtach ó thús go deireadh an chórais oideachais agus fáiltíonn roimh mholadh an Chomhchoiste sa tuarascáil um Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go gcuirfí cúrsa comhtháite Gaeilge i bhfeidhm le go mbeadh leanúnachas foghlama ann ó aimsir na réamhscolaíochta go dtí an tríú leibhéal, chomh maith le hoiliúint mhúinteoirí agus daoine fásta. Is mór ag an gConradh freisin gur aithin an Comhchoiste gur ghá idirdhealú a dhéanamh idir riachtanais fhorbartha teangeolaíochta éagsúla ag cainteoirí Gaeilge dúchais agus inniúla eile, agus iad siúd a bhfuil an Béarla mar an chéad teanga acu, agus fáiltíonn roimh an moladh go mbeadh Saíocht & Litríocht na Gaeilge mar ábhar breise Ardteiste.

Tá ról ríthábhachtach ag an bpobal i gcur i gcrích Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais agus fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh an aitheantas don ról lárnach atá ag na heagrais dheonacha pobail i dtodhchaí na teanga i dtuarascáil an Chomhchoiste. Tá Conradh na Gaeilge ag súil le hobair i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus leis an Údarás athstruchtúrtha ag cur an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge i bhfeidhm amach anseo.

Tá an foirm le híoslódáil le fáil ar shuíomh an Oireachtais anseo. (Ait go leor ní féidir an leathanach seo a fháil i nGaeilge Cé go bhfuil an tuairisc féin i nGaeilge - ach le aistriúcháin Béarla ar a chúl!)
Share/Save/Bookmark

26.7.10

Gaeilge agus an CE!

Níl fhios agam cé mhéid daoine atá ag obair ar na suíomhanna ghréasáin atá ag Rialtas. Ach le déanaí fuaireas amach nach raibh ach duine amháin ag obair ar suíomh Choimisiúin na hÉorpa.

Tá an Dr Seán Ó Riain ag obair ar seo le dhá bhliain anuas, mar a deireann sé fhéin "..ag treabhadh liom im aonar!" Tá 4 ag obair don Mhaltais, Eastóinis, srl agus 4-7 do gach teanga.

Tá sé deachair a chreidiúint nuair a fhéacann tú ar caighdeán an suíomh fhéin. Tugaim faoi dearadh go gcuirtear amach ráitisí i nGaeilge chomh maith. Rud atá fíor annamh anse in Éirinn (ach amháin ag Roinn na Gaeltachta i dtaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta!). Chuirim i gcás tá ráiteas faoi an Eastóin ag teacht isteach i limistéar an Euro. Nó ceann eile Plean AE um shábháilteacht ar bhóithre sna 10 mbliana romhainn.

Déan comparáid le suíomh an Roinn Iompair s'againne! Féacann sé go maith, i ndairire d'fheach sé go hálainn nuair a d'fhéachas air ar dtús ach, "beauty is only skin deep..." mar a deireann an sean-fhocal. Brú ar teangbháil a dhéanamh linn (Béarla) ar a bharr agus tuigfá nach bhfuil fáilte roimh Gaeilge ann. Bain triall as na nascanna eile ann. Is chuig leathanaigh Béarla a tógtar tú do chuid is mó den am.

Nó é seo "Litir na gceart d'amhrastaigh choiriúla." Is beag atá ann faoi ceart ar bith i nGaeilge (nó sa Ghaeilge!) ar suíomh na Roinne Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí mar a glaotar anois uirthi! bain triall as!

Ach ar leathanach an CE tá an-chuid de na foth-leathanaigh i nGaeilge ann i gcomparáid le suíomhanna Rialtas na hÉireann atá in ainm is a bheith ina iontaobhaithe na Gaeilge. Tá breis is 23 teanga le lámhsáil ag an AE, níl ach dhá ceann anseo in Éirinn faoi churam Rialtas na hÉireann.

Share/Save/Bookmark

24.7.10

Dul chun chinn suntasach

Ag oíche oscailte ar an 21ú lá Iúl de chuid Gaelscoil Ráth Tó ba léir don phobal áitiúil go bhfuil todhchaí breá i ndán don scoil nua. Tháinig slua mór le cuairt a thabhairt ar an seomra ranga nua in Ionad Phobail Ráth Tó agus le bualadh le múinteoir na scoile, Tricia Ní Mhaolagáin. I measc siúd a bhailigh ann le gach rath a ghuí ar an scoil bhí an dornálaí Bernard Dunne, na peileadóirí Patrick O’Rourke agus Caoimhín King (le Corn Uí Dhubhshláine faoina n-ascaill acu!) agus an marcach Barry Geraghty, a mbeidh iníon leis ag freastal ar an scoil nuair a osclaíonn sí i Meán Fómhair 2010.

Léiríodh suim ollmhór an cheantair áitiúil sa Ghaelscoil nua agus bhí an-díomá ar an gcoiste bunaithe agus ar Gaelscoileanna Teo., eagraíocht ionadaíochta an 138 bhunscoil lán‑Ghaeilge, leis an gcinneadh a d’fhógair An Roinn Oideachais agus Scileanna i leith aitheantais do scoileanna nua i 2010. Bhí Ráth Tó cuimsithí mar cheann den 9 gceantar sprioc-aitheanta faoin bplean Soláthar Bunoideachais ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun scoileanna a oscailt iontu i Meán Fómhair 2010 ach ar an drochuair níor ceadaíodh aitheantas do Ghaelscoil Ráth Tó in ainneoin éileamh an‑mhór léirithe do ghaelscoil nua sa cheantar.

Ghlac an coiste bunaithe an cinneadh ceannródaíoch oscailt gan aitheantas oifigiúil ón Roinn Oideachais agus Scileanna, rud a chiallaíonn go bhfuil an-bhrú ar an gcoiste a chinntiú go mbeidh oideachas ar ardchaighdeán á sholáthar do pháistí an cheantair a roghnaíonn an ghaelscolaíocht mar chóras.

Deir Mícheál Ó Broin, Uachtarán Gaelscoileanna. “go léiríonn an tacaíocht atá ann don choiste bunaithe ó phobal na háite, agus ón bpobal i gcoitinne go bhfeictear riachtanas mór do ghaelscoil sa cheantar chun freastal ar éileamh d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá feasacht an phobail ag méadú faoi na buntáistí a bhaineann leis an ngaelscolaíocht d’fhorbairt sóisialta, acadúil agus cumarsáideach na bpáistí. Táim an-bhuíoch do na scoileanna lán-Ghaeilge ar fad a chabhraigh go fiail flaithiúil le síntiús, le troscán agus eile. Molaim go hard an obair dheonach atá ar siúl ag an gCoiste Bunaithe le fada chun a bhfís a gcur i gcrích i Ráth Tó.”

Léirigh an coiste bunaithe an-sástacht le slua an oíche aréir agus tá siad dóchasach go spreagfaidh sé uimhreacha láidir do 2010 agus 2011 agus ar aghaidh. Tá tacaíocht faighte acu ó eagraíochtaí Gaeilge, gnólachtaí agus polaiteoirí áitiúla, pobal Ráth Tó agus gaelscoileanna eile timpeall na tíre leis an éacht seo a chur i gcrích, agus ba chruthúnas ar sin an ceiliúradh croíúil a bhí ann i nGaelscoil nua Ráth Tó aréir.
Share/Save/Bookmark

15.7.10

Ni maith linn ainmneacha Gaeilge

Seo cóip de litir a fuair mé ar liosta lena bhfuil baint agam. Cén fáth nach bhfuil ionad orm?

What's that in English?
"A Chairde,
Tá ár gcairde in Oifig an Ard-Chláraitheora, nó An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta (Béarla), tar éis moladh dúinn teastais breithe, báis agus posadh a fháil ar an idirlín anois ar certificates.ie (Béarla) Níl aon Ghaeilge ar an suíomh seo, ná aon bhealach le teastas a fháil sa gcéad teanga náisiúnta.

Deireann oifig an Choimisinéara Teanga nach féidir leo aon rud a dhéanamh mar nach bhfuil aon phlean aontaithe faoi seo go fóill.

Moltar dúinn scríobh chuig An tAire Pat Carey, mar gur faoina chúram a thagann Oifig Ard-Chláraitheora, [agus cé go bhfuil an Fheidhmeannas Seirbhísí Sláinte bainteach leis an suíomh chomh maith, deirtear gur faoi údarás an tArd-Chláraitheora a thagann na teastais].

Tá polasaí frith-Ghaelach ag oifig an Ard Chláraitheora le tamall maith. Tá sé thar am feachtas nua a thosú maidir le clárú páistí le ainmneacha agus sloinnte Gaeilge (rud nach molann oifig
an Ard. Chláraitheora do shaonáraigh na hÉireann)"

Nuair a chuaigh mé chuig an súiómh tá sé ceart a rá nach féidir rud ar bith a fheiscint i nGaeilge. Ach ar shuíomh an Ard-Chláraitheora tá leathannach Apply for Certificates (sic)is féidir foirm i nGaeilge a íoslódáil má thuigeann tú Béarla mar deireann siad "Certificate Application Form in Irish"

Molaim do dhaoine dul chuig an leathannach seo (Béarla) agus gearán a dhéanamh - i nGaeilge ar ndóigh - leis an seirbhís féin.
Share/Save/Bookmark

14.7.10

Gaeilge thar lear agus an straitéis!

Question No. 235

Parliamentary Question - Dept Details
Chun a fhiafraí den Aire Gnóthaí Eachtracha an bhfuil sé i gceist aige go mbeidh ról ag Gaeil thar sáile agus Ambasáidí na hÉireann i gcur chun cinn na teanga mar chuid den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge; agus más ea, cén ról praiticiúil atá leagtha síos leis seo a chur i gcrích sa Straitéis; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh.
- Pat Breen.

* Le haghaidh freagra SCRÍOFA Dé Máirt, 11ú Bealtaine, 2010.
Uimh Thag: 19112/10
FHREAGRA

Minister for Foreign Affairs Michael Martin
Leagann Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge amach líon réimsí gníomhaíochtsa a rachaidh chun leasa na Gaeilge agus na Gaeltachta sna 20 bliain atá romhainn.

Ar cheann de chuspóirí na dréacht-Straitéise tá tacú le cur chun cinn is le múineadh na Gaeilge thar lear, trí mo Roinnse agus tríd an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta. Ní leagann an Straitéis aon sainról síos do Mhisin Éireannacha agus dá bhfoirne; ach tá ról suntasach cheana féin ag na Misin Éireannacha i gcur chun cinn na Gaeilge, go háirithe trína ngníomhaíochtaí cur chun cinn cultúrtha. Mar shampla:

An Astráil: Bíonn ranganna Gaeilge ag club Gaelach Sydney do leibhéil éagsúla gach seachtain. Bíonn Scoil Geimhridh as Gaeilge acu gach bliain in Sydney freisin, rud a fhaigheann tacaíocht airgeadais i ndeontas ó leithroinnt chultúrtha bhliantúil ár nArd-Chonsalachta in Sydney. Osclaíonn Ambasadóir na hÉireann in Canberra agus Ard-Chonsal na hÉireann, ar a seal, an ócáid chónaithe seo a mhaireann thar an deireadh seachtaine. Fairis sin tá grúpa gréasán-bhunaithe, www.iorarua.com , atá gníomhach ag cur na Gaeilge chun cinn agus a dtacaíonn an Ard-Chonsalacht in Sydney leis.

An Bhreatain: Fóirdheonaíonn an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta in Ollscoil Cambridge, Coláiste Ollscoile Mhuire in Twickenham agus san eagras náisiúnta Coláiste na nGael. Bíonn Ambasáid na hÉireann i Londain i ndlúth-theagmháil leis na grúpaí sin agus bíonn ócáidí go rialta san ambasáid agus bronnadh Fáinní mar dhuaiseanna.
Éascaíonn an Ard-Chonsalacht i nDún Éideann cruinnithe agus imeachtaí i rith na bliana uile le heagrais Ghaeilge na hAlban, agus eagrais eile mar iad, le cuairteanna ó Éirinn nó/agus atá bunaithe in Albain. Bíonn ranganna Gaeilge agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Gaeilge á n-eagrú in Albain, go háirithe faoi urraíocht Ollscoil Ghlaschú. Eagraíonn Ollscoil Dhún Éideann ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

An Bhulgáir: An Bhulgáir: In 2008, chuir Ambasáid na hÉireann in Sóifia tús le Seachtain na Gaeilge tráth na Féile Pádraig. Tugadh léachtaí faoin nGaeilge i dtrí ollscoil Bhulgáracha agus bronnadh ábhar foghlama Gaeilge.

An tSín: Aonad na hÉireann thar Lear i mo Roinnse a mhaoiníonn Cumann an Phobail Éireannaigh in Shanghai, agus úsáidtear cuid den airgead sin do ranganna cultúrtha ar a mbíonn ranganna Gaeilge.

Poblacht na Seice: Cuireann Lárionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil Shéarlais, Prág, cúrsaí Gaeilge ag leibhéil éagsúla ar fáil do mhic léinn. Agus na cúrsaí críochnaithe acu, seasann na mic léinn is fearr scrúdú idirnáisiúnta a eagraítear i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Tugtar scoláireachtaí do na mic léinn is fearr torthaí chun dianchúrsaí samhraidh a dhéanamh i nGaeltachtaí Thír Chonaill nó Chonamara. Tugann an Ambasáid an oiread tacaíochta agus cabhrach agus is féidir don lárionad. Ó mo Roinnse agus ón Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta a mhaoinítear an lárionad.

An Ghearmáin: Bíonn Ambasáid na hÉireann i mBeirlín ag obair chun go bhfaigheadh na lárionaid acadúla a mhúineann Gaeilge an oiread cabhrach agus is féidir chun oideachas trí Ghaeilge a chothú is a éascú. Tá an Ambasáid ag obair go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta chun maoiniú ó Chiste na Gaeilge sa Roinn a áirithiú do raon leathan institiúidí agus ollscoileanna ina múintear an Ghaeilge sa Ghearmáin. Fairis sin, neartaíonn an Ambasáid scéim an Chiste, agus tacaíonn léi, le clár bronntaí leabhar (mar shampla, foclóirí Gaeilge agus acmhainní eile) agus le tacaí múinteoireachta (dlúthdhioscaí, cluichí, srl.) a fhaigheann sí ó fhoinsí comhpháirtiochta éagsúla in Éirinn (lena n-áirítear Foras na Gaeilge). Chomh maith leis sin thacaigh an Ambasáid le tionscnaimh neamhspleácha, amhail an scéim “Gaeltacht Europe” a bhfuil faoi naisc níos láidre a chothú idir chumainn Éireannacha ar Mhór-Roinn na hEorpa a mhúineann an Ghaeilge.

Mhaoinigh an Ambasáid rannpháirtíocht údar Gaeilge mar chuid den tionscnamh "mionteangacha, mórlitríochtaí" ag Aonach Leabhar Leipzig le blianta beaga anuas. D'aistrigh sí téacsanna litríochta Gaeilge go Gearmáinis óna buiséad cultúrtha agus chlóigh sí iad.

Fairis sin, oibríonn an Ambasáid go dlúth leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun mic léinn a roghnú do scoláireachtaí samhraidh Gaeilge.
Lucsamburg/an Bhruiséil: Múintear an Ghaeilge go caighdeán na hArdteiste/Baccalaureate Idirnáisiúnta sa Scoil Eorpach i Lucsamburg, agus i Scoileanna Eorpacha uile na Bruiséile (4 cinn), agus urraíonn Ambasáid na hÉireann i Lucsamburg duais don mhac léinn leis na torthaí Gaeilge is fearr sa Baccalaureate gach bliain. Chomh maith leis sin, tá Cumann Gaelach Lucsamburg thar a bheith gníomhach, agus tacaíonn an Ambasáid lena chuid imeachtaí go rialta, ina measc léacht bhliaintúil le Gaeilgeoir aitheanta. Tacaíonn an Ambasáid agus Buan-ionadaíocht na hÉireann sa Bhruiséil le Seachtaine na Gaeilge gach bliain, agus leis an léacht bhliantúil faoin nGaeilge a bhíonn ar siúl sa Bhruiséil tráth na Féile Pádraig freisin.

Alba: Éascaíonn an Ard-Chonsalacht i nDún Éideann cruinnithe agus imeachtaí i rith na bliana uile le heagrais Ghaeilge na hAlban, agus eagrais eile mar iad, le cuairteanna ó Éirinn nó/agus atá bunaithe in Albain. Bíonn ranganna Gaeilge agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Gaeilge á n-eagrú in Albain, go háirithe faoi urraíocht Ollscoil Ghlaschú. Eagraíonn Ollscoil Dhún Éideann ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

An tSualainn: Bíonn cúrsaí Sean-Ghaeilge, Meán-Ghaeilge agus Nua-Ghaeilge san Earnáil Cheilteach in Ollscoil Uppsala, príomh-lárionad léann na Gaeilge sna críocha Lochlannacha. Ní fada ó rinne an dámh athbhreithniú curaclaim chun an t-ábhar a dhéanamh níos tarraingtí agus níos so-rochtana do mhic léinn a bhfuil fúthu é a thógáil mar mhodúl nó mar ábhar breise le príomh-ábhar léinn eile. D'éirigh cuibheasach maith leis na hiarrachtaí sin agus mhéadaigh siad líon na mac léinn. Coinníonn Ambasáid na hÉireann i Stócólm dea-chaidreamh le Roinn na Ceiltise agus thug sí tacaíocht airgeadais chun a cuid gníomhaíochtaí a neartú. Thug an tAmbasadóir cuairt ar an dámh go minic chun bualadh leis an bhfoireann múinteoireachta agus leis na mic léinn, a fhaigheann cuirí go rialta chuig imeachtaí na hambasáide.

Na Stáit Aontaithe: Tá eagras ealaíona Éireannach in Washington DC, Solas Nua, a eagraíonn ranganna Gaeilge. Tacaíonn Ambasáid na hÉireann in Washington agus Cultúr Éireann le Solas Nua. Is iomaí áit eile in SAM a mhúintear an Ghaeilge, go minic mar chuid de chláir sa léann Éireannach in ollscoileanna. Thacaigh Ard-Chonsalacht na hÉireann go mór leis an dá phríomhionad Éireannacha in Chicago, is tá múineadh na Gaeilge mar chuid den chlár sa dá cheann acu.

I Nua-Eabhrac, léirítear ard-mheas ar ról agus ar úsáid na Gaeilge san obair agus i ngníomhaíochtaí na Consalachta. Is féidir é sin a dhéanamh de bharr shaineolas na foirne Consalachta sa Ghaeilge. Reáchtáltar gnó na Consalachta sa dá theanga agus bíonn fáil ar sheirbhísí agus ar fhoilseacháin iontu araon. Mar chuid de ghnó cultúrtha na Consalachta, eagraítear clár imeachtaí a thugann deis d'fhoireann na Consalachta agus do pháirtithe leasmhara eile araon an Ghaeilge a labhairt agus éisteacht lena mbíonn ar siúl as Gaeilge. Oibríonn an Chonsalacht i Nua-Eabhrac i ndlúth-chomhar le Roinn na Gaeltachta agus le Coimisiún Fulbright chun an Ghaeilge a chur chun cinn i scéimeanna teangacha iasachta Fulbright na n-institiúidí rannpháirteacha, go háirithe NYU agus CUNY.

Is iomaí Ambasáid a thacaigh, go praiticiúil agus le maoiniú, le féilte áitiúla agus ócáidí cur chun cinn Éireannacha. D'éascaigh ambasáidí eile scannáin Ghaeilge a thaispeáint, chomh maithe le drámaíocht, ceol agus filíocht na Gaeilge.

Faoi láthair tá mo Roinnse ag scrúdú bealaí praiticiúla eile chun go dtacóidh Misin Éireannacha thar lear leis an nGaeilge.

Mar atá a fhios at an Teachta, tá stádas mar theanga oifigiúil oibre de chuid an AE ag an nGaeilge ó 1 Eanáir 2007. An comhaontú chun an stádas sin a thabhairt isteach, tugann sé maolú d'institiúidí an AE ón dualgas gach dlí agus téacs AE a aistriú go Gaeilge, faoi réir ag athbhreithnithe tréimhsiúla féachaint an gá leanúint leis an maolú sin. Is gá an maolú chuMar atá a fhios at an Teachta, tá stádas mar theanga oifigiúil oibre de chuid an AE ag an nGaeilge ó 1 Eanáir 2007. An comhaontú chun an stádas sin a thabhairt isteach, tugann sé maolú d'institiúidí an AE ón dualgas gach dlí agus téacs AE a aistriú go Gaeilge, faoi réir ag athbhreithnithe tréimhsiúla féachaint an gá leanúint leis an maolú sin. Is gá an maolú chun cabhrú leis na hinstitiúidí AE an cumas is gá a thógáil chun na seirbhísí cuí a chur ar fáil as Gaeilge. Tá faoi Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go gcealófaí an maolú sin go hiomlán uair éigin roimh an mbliain 2030, agus oibreoidh an Rialtas lena áirithiú go mbeidh líon imleor de dhaoine cáilithe ar fáil don éileamh earcaíochta is gá chuige sin. Tá obair ar siúl cheana féin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus in DCU/Ollscoil Chathair Átha Cliath chun raon cúrsaí a chur ar fáil chun freastal ar na riachtanais sin, le tacaíocht an Rialtais.
Share/Save/Bookmark

Freagraí faoi chúrsaí Oideachas

Togadh na freagraí seo ó thaifid Díospóireachtaí Pairliminte mar atá sé scríofa ann.

Chun an Aire Oideachais agus Eolaíoctha (sic)
To the Minister for Education and Science

Chun a fhiafraí den Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna cén uair go díreach a bheas an Coimisiún um Chóiríocht Scoile ag tuairisciú di maidir leis an mbreithniú ar nósanna imeachta nua a bhaineann le bunscoileanna nua a bhunú; an gcuirfear teanga na scoile san áireamh go dearfach sna nósanna imeachta nua seo do bhunú bunscoileanna nua i gcomhthéacs Bhunreacht na hÉireann, ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006, agus ghealltanas an Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go leanfaí leis an tacaíocht do scoileanna lán-Ghaeilge; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh.
- Caoimhghín Ó Caoláin.

Chun a fhiafraí den Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna cén fáth nár tugadh aitheantas do Ghaelscoil Ráth Tó i Meán Fómhair 2010 nuair nach bhfuil sé de chumas ag na scoileanna atá sa cheantar cheana féin i limistéar Ráth Tó, limistéar a aithníodh lena leathnú de réir critéir Rannóg Pleanála Chun Cinn na Roinne Oideachais agus Scileanna, freastal a dhéanamh ar mhian Bhunreachtúil na dtuismitheoirí mar phríomhoideachasóirí a bpáistí, chun oideachas lánGhaeilge a sholáthar dá bpáistí; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh.
-Caoimhghín Ó Caoláin.

* For WRITTEN answer on Tuesday, 11th May, 2010.
Reference Number: 19198/10, 19199/10

Freagra


Tánaiste Mary Coughlan

I propose to take questions 399 and 400 together.
Tá fúm Ceisteanna 19198 agus 19199 a fhreagairt le chéile.

Tá an Coimisiún um Chóiríocht Scoileanna chun tuairisc a chur faoi mo bhráid go gairid maidir leis an athbhreithniú ar na nósanna imeachta do bhunscoileanna a bhunú. I measc na gceisteanna atá faoi chaibidil mar chuid den athbhreithniú tá tábhacht na Gaeilge, ceist na héagsúlachta agus an chaoi ina bhfuil an Ghaeilge ina bealach chun éagsúlacht a chur ar fáil. Tar éis don tuairisc a bheith ullmhaithe beidh orm ceisteanna polasaí agus socruithe riachtanacha a bhreithniú agus a chinneadh céard iad na nósanna imeachta úra a bheidh le cur ar bun. Breithneofar sa chomhthéacs seo caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge trí Ghaelscoileanna a bhunú. Is féidir liom a dheimhniú don Teachta go bhfuil ról maighdeogach le himirt ag an mbunscolaíocht i gcaomhnú agus i leathnú na céad teanga oifigiúla. Bhí cur chun cinn na Gaeilge ina haidhm mhór ariamh ag Rialtais na hÉireann i ndiaidh a chéile agus cosnaíodh i gcónaí a hionad sa chóras oideachais. Comhartha air seo an chaoi inar aithníodh líon suntasach Gaelscoileanna nua le blianta beaga anuas – 17 ar fad ó 2005 i leith. Tá staidéar ar an dtír déanta ag Rannóg Pleanála Chun Cinn mo Roinnse chun a fháil amach céard iad na ceantair ina bhféadfadh gá a bheith le cuid mhaith cóiríocht breise de bharr athruithe deimeagrafacha insna blianta amach romhainn. I ndiaidh na mionanailíse seo ba léir gur den chríonnacht é pleanáil chun scoileanna nua a bhunú a thosnódh ag obair i Meán Fómhair 2010 chun freastal ar an éileamh méadaitheach i gceantair shainaitheanta áirithe. Rinneadh pléanna mionsonraithe i rith 2009 leis na pátrúin go léir maidir leis na ceantair a bhí faoi chaibidil. Maidir leis an gcuid is mó de na ceantair seo ba é tuairim ghluaiseacht na nGaelscoileanna nár leor an t-éileamh breise ar sholáthar trí Ghaeilge chun bunú Gaelscoile nua a bharántú. Rinneadh iarratas sainiúil ar Ghaelscoil nua a bhunú i Ráth Tó, Co na Mí. Ach tar éis anailíse mionsonraithe ar an méadú ar líon na ndaltaí i Meán Fómhair i mbliana agus ar chumas na scoileanna atá ann cheana, ba léir nár ghá scoil nua a bhunú chun riar ar an bhfás deimeagrafach. Bhí mo Roinnse deimhin de gur féidir leis na scoileanna atá ann riar ar an méadú réamheasta deimeagrafach i Meán Fómhair 2010. Athbhreithneofar an cás seo roimh Meán Fómhair 2011 i bhfianaise na riachtanas agus na bpléanna leis na comhlachtaí pátrúnachta.

Question 402: To ask the Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna conas gur féidir léi a rá gur léir nár ghá scoil nua a bhunú agus go bhfuil a Roinnse deimhin de gur féidir leis na scoileanna atá ann riar ar an méadú réamh-mheasta déimeagrafach i Meán Fómhair 2010, i gceantar Ráth Tó nuair is é mian na dtuismitheoirí sa cheantar go ndéanfaí oideachas a bpáistí a riaradh trí mheán na Gaeilge ach nach bhfuil gaelscoil sa cheantar agus gur dhiúltaigh a Roinnse aitheantas a thabhairt do Ghaelscoil Ráth Tó le hoscailt i Meán Fómhair 2010, d’ainneoin gur aithníodh Ráth Tó mar cheann de na limistéir aitheanta ar leith go bhfuil éileamh ardaithe ann ar bhunú bunscoileanna a rachadh i mbun feidhmíochta i Meán Fómhair 2010 de réir anailís mhionshonraithe Rannóg Pleanála Chun Cinn na Roinne Oideachais agus Scileanna féin; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [17841/10]
Brian Hayes


Mary Coughlan (Tánaiste; Minister, Department of Education and Science; Donegal South West, Fianna Fail)

I propose to take Questions Nos. 401 and 402 together. (sic)

Tá ról maighdeogach le himirt ag an mbunscolaíocht i gcaomhnú agus i leathnú na céad teanga oifigiúla. Bhí cur chun cinn na Gaeilge ina haidhm mhór ariamh ag Rialtais na hÉireann i ndiaidh a chéile agus cosnaíodh i gcónaí a hionad sa chóras oideachais. Comhartha air seo an chaoi inar aithníodh líon suntasach Gaelscoileanna nua le blianta beaga anuas – 17 ar fad ó 2005 i leith.

Bhféidir go bhfuil sé le fios ag an dTeachta go bhfuil an Coimisiún um Chóiríocht Scoileanna ag athbhreithniú faoi láthair na nósanna imeachta do bhunscoileanna a bhunú. Nuair a d’fhógair mo réamhtheachtaí go raibh an t-athbhreithniú á thosnú dúirt sé nach mbunófaí bunscoileanna nua ar bith sula mbeadh an t-athbhreithniú curtha i gcrích agus nósanna imeachta nua curtha ar bun, ach amháin in áiteanna inar cheart scoileanna nua de bharr fás a bheith tagtha ar an daonra. De réir na socruithe eatramhacha atá i bhfeidhm maidir le haitheantas a thabhairt do bhunscoileanna nua fad is atá an t-athbhreithniú ar na nósanna imeachta ar siúl, is cóir do Chathaoirleach an Choimisiúin um Chóiríocht Scoileanna comhairle a chur ar an tAire i gcásanna ina gcuireann níos mó ná pátrún amháin in iúl gur mian leis scoileanna a oscailt in áiteanna inar gá scoileanna nua de bharr fás a bheith tagtha ar an daonra.

Tá staidéar mar gheall ar an dtír déanta ag an Rannóg Pleanála Chun Cinn chun a fháil amach céard iad na ceantair inar fhéadfadh gá a bheith le cuid mhaith cóiríocht breise insna blianta amach romhainn. Thug an staidéar seo le fios nach raibh gá ar bith le scoileanna nua sa scoilbhliain 2009/10 de bharr athruithe a bheith tagtha ar an daonra. Ní hionann sin is a rá nár tháinig méadú ar an gcohórt freastal scoile i gceantair áirithe. Tar éis na hanailíse mionsonraithe seo ba léir go mba chríonna an rud é pleanáil a dhéanamh do bhunú scoileanna nua, a thosnódh ag obair i Meán Fómhair 2010, chun riar ar éileamh méadaitheach i gceantair sainaitheanta áirithe. Bhí comhairliúchán mionsonraithe ann i rith 2009 leis na pátrúin go léir maidir leis na ceantair a bhí á machnamh. I gcás formhór na gceantar seo ba í tuairim lucht na gluaiseachta Gaelscoileanna nár leor an t-éileamh breise ar sholáthar lán-Ghaelach chun údar maith a bheith le bunú Gaelscoile nua.

Rinneadh iarratas sainiúil ar bhunú Gaelscoile i Ráth Tó, Co na Mí. Tar éis anailíse mionsonraithe ar an méadú i líon na ndaltaí i Meán Fómhair na bliana seo, agus ar chumas na scoileanna atá ann, áfach, ba léir nár ghá scoil nua a bhunú chun riar ar an bhfás deimeagrafach. Bhí mo Roinnse deimhin de gur féidir leis na scoileanna atá ann riar ar an méadú réamheasta deimeagrafach i Meán Fómhair 2010. Déanfar athbhreithniú ar an scéal roimh Mean Fómhair 2011 ag tógaint cúrsáí riachtanais san áireamh agus taréis dul i gcomhairle leis na comhluchtaí patrúnachais.
Share/Save/Bookmark

13.7.10

Ceist Dinny!

Ar ndóigh tá roinnt den ghnó tithe an Oireachtais déanta i nGaeilge, ach is faoin nGaeilge féin agus an Ghaeltacht an cuid is mó de.

Mar shamopla chuir an teachta Dinny McGinley an ceist seo ar an céad lá de Iúl 2010:
Chun a fhiafraí den Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta an bhfuil aon scéim ar bun nó ar intinn chun feidhmeannaigh teanga lánaimseartha a fhostú i ngach pobal Gaeltachta, agus iad ag feidhmiú ó oifigí nó i bhfoirgneamh atá aitheanta mar ionad tacaíochta teanga; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh.

D'fhreagair an Aire Pat Carey:
Faoi mar is eol don Teachta, tá an dréacht-Straitéis foilsithe ag an Rialtas agus bhí sí os comhair an Chomhchoiste Oireachtais do Ghnóthaí Ealaín, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le tamall anuas le breithniú. Tuigtear dom go mbeidh tuairisc an Chomhchoiste ar fáil go luath agus tá súil agam go mbeidh ar mo chumas brú ar aghaidh ansin le cead an Rialtais a lorg chun an Straitéis a fhoilsiú. Mar a thuigfidh an Teachta, go dtí go mbeidh an próiseas sin críochnaithe, tá sé deacar amscála cinnte a lua ach bheinn dóchasach go mbeidh dul chun cinn suntasach bainte amach faoi Mheán Fómhair seo chugainn. Mar a bhí molta sa Staidéar Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, cuimsíonn an dréacht-Straitéis forbairt córais pleanála teanga chuimsithigh ag leibhéal an phobail sa Ghaeltacht. Bheadh plean teanga ag gach ceantar Gaeltachta bunaithe ar riachtanais teanga aitheanta na bpobal. Chomh maith leis sin, bheadh stádas na Gaeltachta bunaithe ar chritéir teanga a thabharfadh tosaíocht do ghníomhaíochtaí pleanála teanga a bhfuil gá leo le háit na Gaeilge mar theanga an phobail a chinntiú. Ach an Straitéis a bheith foilsithe, bheadh i gceist agam go ndéanfar tuilleadh forbartha ar an bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht i gcoitinne agus ar na tacaíochtaí a bheidh de dhíth chun na pleananna teanga a chur i bhfeidhm.

Pléadh tuile i mBearla (mar níl Gaeilge ag iar urlabhraí Fhine Gael Michael Ring, agus Úrlabhraí nua FG Frank Feighan, mar aon le James Bannon, Joe Costello,) agus i nGaeilge. B'iad Dinny McGinley agus an tAire a labhair i nGaeilge.

Ceisteanna faoi
Údarás na Gaeltachta
(I mBéarla)
Housing Grants
(Deontaisí sa Ghaeltacht i mBéarla)
Údarás na Gaeltachta.
Irish Language (I mBéarla faoi Scéim Labhairt na Gaeilge)
Irish language
(I mBéarla faoi Acht na Teangacha Oifigiúla)

Níor pléadh aon ní eile i nGaeilge sa Dáil an lá sin.


Share/Save/Bookmark

Litir ón Teachta Dála!

Tháinig mé anseo go Conamara timpeall sé nó seacht bliana ó shin. Ós rud go ndéanam an-chuid de mo chuid oibre ar líne bhí sé tabhachtach córas leathan bhanda a bheith agam anseo.

Thosaigh mé ar fheachtas fada fadálach chun é fháil. Scríobh mé chuig gach ionadaí poibli, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Chontae, na nuachtáin, dul faoi agallamh ar raidío agus eile. Chuir mé cóipeanna de na litreacha agus na freagraí a fuair mé thuas ar an idirlíon agus na freagraí a fuair mé.

Rud a chuir íontas orm, agus fós a chuireann íontas, agus d'fheadfa a rá, alltacht, orm ná an dímheas a léirigh chuid de na hionadaithe don teanga. Scríobh mé don chuid is mó i nGaeilge ach is minic a fuair mé freagraí i mBéarla, má fuair mé freagra ar bith.

Ar ámharaí an saol is tré thimpist a rinne mé teangabháil leis an gcóras atá agam agus ní trén dian fheachtas seo. Anois tá mé ceangailte tre chóras Airwire agus tá mé sásta go leor leis.

Ar maidin fuair mé litir ó Phádraig McCormack TD, ionadaí Fhine Gael sa Dáil Cheantair seo ina bhfuil an Ghaeltacht is mó sa tír. Chuir sé íontas orm arís litir a fháil ó Theachta Dála sa cheantair seo mar fhreagra ar fiosrúchán uaim, i nGaeilge sa bhliain 2006 i mBéarla. Seo mar a scríobh sé:
  You were in touch with me in 2006 regarding the lack of broadband services around your area.
  I asked the Minister for Communications in the Dáil about this and am enclosing
  Minister Eamon Ryan's reply. It seems that your area is not included in the National
  Broadband Scheme but the Minister is saying that he will be setting up a scheme to
  deal with areas that are not covered by the National Broadband Scheme.
  I hope this scheme can be implemented without too much more delay.
Seo an cheist a chuir sé ar an Aire (i mBéarla ar ndóigh - ní úsáidtear teanga oifigiúil an stáit sa Dáil go ró-mhinic!!!)
  Deputy Pádraic McCormack asked the Minister for Communications, Energy and Natural Resources if the recently announced funding of €13.5m for broadband will include areas (parts of Roscahill/Moycullan, Leenane and Béaladangan(sic), Connemara) in County Galway which is not facilitated for broadband; and if he will make a statement on the matter.
Is féidir freagra fhada an Aire a léamh i nDíospóireachtaí Parlaiminte ar líne (i mBéarla ag bun an leathanaigh).

Ní thuigim meoin daoine mar Phádraig McCormack, (nó a cheannaire a aimníonn daoine gan Gaeilge le haire a thabhairt don Ghaeltacht) nach bhfuil sé de bhéasa acu freagra ar litir i nGaeilge a thabhairt sa teanga céanna.
Share/Save/Bookmark

12.7.10

Cá bhfuil mé?

Oifig an Choimisinéara TeangaNíl féidir oifig an Choimisinéara Teanga a aimsiú ar an gcóras seo!

Seoladh suíomh agus córas nua aimsicháin áite inniú.

Glaotar Loc8 (Béarla) ar an chóras nua seo agus mar a fhéacann tú níl ach leagan Bearla den suíomh ann.

Mar sin féin bhain mé trial as an suíomh nua chun mo sheoladh féin a aimsiu. Ansin bhain mé úsáid as chun oifig an Choimisinéara Teanga a aimsiú - mar atá sé scríofa ar a shuiomh féin, le logainm oifigiúil na háite.

An Coimisinéir Teanga, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Seo mar a rinne mé é:

Brú mé an cnaipe "Get my loc8 Code!" agus cad a fuair mé?

Rinne mé iarracht le mo sheoladh féin leis an dtoradh céanna.

Deireann an preas ráiteas a tabhairt eolais faoin dtógra seo, i mBéarla ar ndoigh:

"Loc8 Codes were carefully designed to ensure that they did not require anyone to change their existing address in any way. Loc8 Codes are added to an existing address and can even be used in addition to a Dublin postcode. It is up to users to decide to use them or not. A Loc8 Code is deliberately is designed to be independent of language so that there are no comprehension issues and so that it can be used anywhere on the island of Ireland without understanding the English or Irish Languages at all."

Is dócha go mbeidh orm, ar an gCoimisinéir Teanga, ar Údarás na Gaeltachta agus éinne a theastaíonn an leagan ceart Gaeilge a úsáid coimead amach as an gcóras áirithe seo.

Fuair an chomhluct áirithe atá taobh thiar den scéim seo cunamh stáit tré Enterprise Ireland ach is cosúil nach raibh fhios acu go raibh daoine aiféiseacha ann a úsáid leaganacha Gaeilge ainm na chontaetha. Meas tú go mbeidh an botún céanna á dhéanamh ag lucht na roinne atá ag cumadh an chorais nua phoist?
Share/Save/Bookmark

8.7.10

Gaelcholáiste nua do Charraig Uí Laighean

I ndiaidh tréimhse dhá bhliain de dhian-fheachtas tá cúis an-mhór ceiliúrtha ag muintir Charraig Uí Laighin le fógairt an scéala go bhfuil aitheantas sealadach bronnta ar an nGaelcholáiste nua a bheidh ag oscailt i 2012. Le hoscailt na scoile seo beidh sé mar an Gaelchampas is mó sa tír, le bun- agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge chomh maith le scoil do pháistí le riachtanais speisialta ar aon suíomh amháin.

Chuir Gaelscoileanna Teo fáilte mór roimh chinneadh na Roinne suíomh 21 acra a cheannach i mBaile an Riabhaigh, Carraig Uí Laighean don scoil. Chuir an Teachta Dála áitiúil Michael McGrath an dea-scéal in iúl do choiste bunaithe na scoile ag deireadh na seachtaine seo caite.

Deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo ina thaobh, "gur cinneadh an-dearfach é seo a chinntíonn go mbeidh an ghaelscolaíocht mar rogha do thuismitheoirí agus do dhaltaí Charraig Uí Laighin agus tuismitheoirí an cheantair máguaird. Gabhann Gealscoileanna Teo. comhghairdeas mór leis an gcoiste as an éacht atá bainte amach acu agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna as aitheantas a thabhairt don éileamh ó thuismitheoirí agus don riachtanas a bhaineann le soláthar na gaelscolaíochta".

Beidh an Coiste Gairmoideachais (Béarla) mar phátrún ar an nGaelcholáiste agus tá sé i gceist an suíomh a fhorbairt le go mbeidh áiseanna ann le freastal ar suas go 700 mac léinn. Tá breis agus 460 mac léinn cláraithe ag a dtuismitheoirí leis an scoil nua, dar le cathaoirleach an choiste bunaithe, Noel O'Regan, rud a léiríonn gur rogha an-láidir í an Ghaelscolaíocht mar chóras oideachais i measc an phobail.

Cuireann an scoil fáilte roimh iarratais ar áiteanna scoile ó thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge nó Béarla. Tabharfar cabhair bhreise do pháistí ag teacht ó scoileanna Béarla ag tús na scoilbhliana má tá gá acu leis. "Déanfaimid ár ndícheall le cinntiú go mbeidh an Gaelcholáiste ar fáil do gach páiste sa cheantar ar fágáil na bunscoile dóibh" a deir an tUasal O'Regan.

Thar ceann an choiste bunaithe, ghabh sé buíochas le gach éinne a bhí bainteach leis an bhfeachtas, ina measc siúd an Teachta Dála Batt O'Keeffe (le linn a ré mar Aire Oideachais), iar Theachta Dála Barry Cogan agus cathaoirleach Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí, Barra O'Briain.
Share/Save/Bookmark