Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge #CGGPLnaG (2020 -

"Tá an Coiste tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn."

Déanann Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal na Gaeilge cur chun cinn ar úsáid na Gaeilge sa phobal, sna healaíona, san oideachas, sa spórt, sa saol gnó, sna meáin agus sa saol polaitíochta. Tá sé ag obair ar son stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil in Éirinn a chomhlíonadh ar bhealach fiúntach infheicthe.

33ú Dáil, 26ú Seanad
An Coiste

 Cathaoirleach
Aonghus Ó Snodaigh (SF)


Baill - Teachtaí Dála
Dara Calleary (FF)
Catherine Connolly (NS)
Pa Daly (SF)
Danny Healy-Rae (NS)
Joe McHugh (FG)
Aindrias Moynihan (FF)
Fergus O'Dowd (FG)
Marc Ó Cathasaigh (CG)

Baill - Seanadóirí
Lorraine Clifford Lee (FF)
Seán Kyne (FG)
Rónán Mullen (NS)
Barry Ward (FG)
Niall Ó Donnghaile (SF)
32ú Dáil, 25ú Seanad
Buan-choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. (2016-2019)
Tá freagracht speisialta ar an gCoiste as faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus as obair ar son sochaí atá dátheangach ar fad a chruthú. Oibríonn sé i ndlúthchomhar leis an gCoimisinéir Teanga agus le heagraíochtaí eile a thacaíonn leis an teanga agus a chuireann chun cinn í.

Leagann an coiste tábhacht ar leith ar fhaireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh seirbhísí Rialtais a sholáthar i nGaeilge atá inchurtha leis na seirbhísí a sholáthraíonn an Rialtas i mBéarla.

Díríonn an coiste go háirithe ar sholáthar seirbhísí leordhóthanacha agus fostaíochta leordhóthanaí i gceantair Ghaeltachta agus ar sholáthar seirbhísí i nGaeilge do theaghlaigh ar fud na hÉireann a bhfuil Gaeilge acu.

Is iad seo a leanas príomhréimsí oibre an choiste:

•    Úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga a chur chun cinn
•    Faireachán a dhéanamh ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030
•    Faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh seirbhísí agus áiseanna a sholáthar trí Ghaeilge
•    Faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh cur le líon na bhfostaithe sa tseirbhís phoiblí atá líofa i nGaeilge agus faireachán a dhéanamh ar a thoilteanaí atá siad maidir le seirbhís phoiblí a sholáthar trí Ghaeilge
•    Faireachán a dhéanamh ar scéimeanna Gaeilge
•    Reachtaíocht a athbhreithniú chun í a oiriúnú don Ghaeilge
•    Oideachas trí Ghaeilge agus soláthar na seirbhísí, na dtéacsanna agus na n-áiseanna a theastaíonn a chur chun cinn
•    Faireachán a dhéanamh ar an bhfáil atá ar tháirgí Gaeilge

Ba le glacadh Bhuan-Ordú 123 ón Dáil agus Bhuan-Ordú 105 ón Seanad a bunaíodh Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal na Gaeilge.
24/11/2021
Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht.

Plé agus Díospóireacht
I bhFoirm Físe

10/11/2021
Seirbhísí Sláinte trí mheán na Gaeilge i gcomhair Phobal na Gaeltachta & Phobal Labhartha na Gaeilge le linn phaindéim an Choróinvíris


3/11/2021
Na Sráithe Sínsearaí T1 & T2 
TEG: Cúrsaí Earcaíochta agus cur chun chinn na Gaeilge. (Ionadaithe ó CnaG)


20/10/2021
 ‘An Ghaeilge mar Theanga Teaghlaigh – na Dúshláin’
 ‘Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí – Tuismitheoirí na Gaeltachta – Aibreán 2021’.
Ráiteas tosaigh, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí, Glór na nGael.

Plé agus Díospoireacht

Preas Ráiteas (18/10/2021)


6/10/2021
"Cláir Ghaeilge, idir chláir nuachta, faisnéise agus araile agus gach gné a bhaineann leo."


Preas Ráiteas (5/10/2021)

29/9/2021
"Cearta Teanga in Éirinn - Fís agus Feidhm."


Preas Ráiteas 28/9/2021

22/9/2021
 ‘Beart na Breatnaise agus na Caighdeáin a gcuireann sé i bhfeidhm’ 4/8/2021
Tuarascáil ar thuarascáil an Choimisinéara Teanga ar an nGarda Síochána, maidir le cur i bhfeidhm moltaí imscrúdaithe a rinneadh faoi fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 – An Garda Síochána leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais.


21-22/7/2021
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge chun plé a dhéanamh ar Chláir Nuachta Ghaeilge le Raidió Teilifís Éireann agus TG414/7/2021
Todhchaí na gColáistí Gaeilge mar Ghné Lárnach de Gheilleagar na Gaeltachta7/7/2021
Meastacháin – Vóta 33 – Clár C – Gaeltachta á mbreithniú den chéad uair ag an gCoiste


23/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh Chumann na Meánmhúinteoirí in Éirinn (Moira Leydon agus Anne Loughnane, Leas Ardrúnaí agus Múinteoir i bpobalscoil Inbhear Scéine, Co. Ciarraí  - Anne Loughnane)
Ráiteas tosaigh Aontas Múinteoirí Éireann (John MacGabhann, Ardrunaí Cúnta)

Plé nó Díospóireacht16/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh ón Roinn Oideachas. (Evelyn O’Connor, Príomhoifigeach - Aonad Churaclaim agus Mheasúnacht Bheartais.)2/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh ó Chonradh na Gaeilge (Julian de Spáinn, Rúnaí)


26/5/2021
Caighdeán Gaeilge atá ag múinteoirí nua-cháilithe agus iad ag dul i mbun an Ghaeilge a mhúineadh, nó i mbun ábhair scoile eile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge.19/5/2021
Craoltóíreacht na Gaeilge


12/5/2021
Plé ar Tuarascáil faoi fho-alt 26(5) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 - An Garda Síochána’, 


16/4/2021
Céim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019

15/4/2021
Céim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019


22/3/2021
An 9ú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019


9/3/2021
An t-ochtú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019


2/3/2021
An seachtú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil) 


16/2/2021
An seú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019(Céim an Choiste sa Dáil) 


9/2/2021
An cúigiú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil)


2/2/2021
An 4ú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 (Céim an Choiste sa Dáil)


29/1/2021
Breithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil - i Seomra na Dála)
Díospóireacht (Céim an Choiste  - Atógáil)


21/1/2021
Breithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019
(Céim an Choiste sa Dáil - i Seomra na Dála)
Díospóireacht (Céim an choiste)


9/12/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - 
Miontuairiscí an chruinnithe ar an 2 Nollaig 2020, Comhfhreagras faighte ag an gComhchoiste, Ceapacháin ar Bhord TG4, Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020: An dualgas atá ann leasuithe & forálacha éifeachta a chur sa Bhille, a chinnteoidh seirbhísí poiblí dátheangacha do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge chomh luath agus is féidir, Aon Ghnó Eile
An scríbhneoir Liam Mac Cóil agus an t-abhcóide Cynthia Ní Mhurchú
Díospóireacht

2/12/2020
Cúrsaí eacnamaíochta teanga, cultúrtha, forbartha pobail agus fóillíochta sa Ghaeltacht.  - Finnéithe ó Comhlachas na gComharchunmann agus na Comhlachtaí Phobalbunaithe.
I bhfoirm físe (timpeal 14neom isteach)

25/11/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - a éifeachtaí a bheidh na leasaithe a mholtar sa Bhille maidir le seirbhís phoiblí dhátheangach a sholáthar do phobal na Gaeltachta agus do phobal labhartha na Gaeilge. - An Dr. John Walsh, Leachtóir Sinsearach Gaeilge, Coláiste na nDán, na nEolaíchtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, OEG.
I bhfoirm físe.(Ag tosú timpeall 15 neom isteach)

18/11/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - Seirbhísí dátheangacha éifeachtacha á soláthar ag Ranna Stáit agus Comhlachtaí Poiblí agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 - Foras na Gaeilge

11/11/2020
Cúraimí agus Struchtúr Údarás na Gaeltachta, agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2020 - Údarás na Gaeltachta
I bhfoirm físe (tosnaíonn sé thart ar 15 neom isteach)

4/11/2020
Maoiniú na Gaeilge agus na Gaeltachta agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019. - Conradh na Gaeilge
I bhfoirm físe (tosnaíonn sé thar ar 15 neom isteach)

21/10/2020
Cúraimí an Choimisinéir Teanga agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 -  An Coimisinéir Teanga
I bhfoirm físe. (tosnáionn se ag thart ar 13neom)

20/10/20: Preas Ráiteas: 

Seo suíomh an Choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar shuíomh Tithe an Oireachtais.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment