Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge #CGGPLnaG (2020 -

"Tá an Coiste tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn."

Déanann Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal na Gaeilge cur chun cinn ar úsáid na Gaeilge sa phobal, sna healaíona, san oideachas, sa spórt, sa saol gnó, sna meáin agus sa saol polaitíochta. Tá sé ag obair ar son stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil in Éirinn a chomhlíonadh ar bhealach fiúntach infheicthe.

33ú Dáil, 26ú Seanad
An Coiste

 Cathaoirleach
Aonghus Ó Snodaigh (SF)


Baill - Teachtaí Dála
Dara Calleary (FF) éirithe as 2022
Catherine Connolly (NS)
Pa Daly (SF) éirithe as 2023
Danny Healy-Rae (NS)
Joe McHugh (FG)
Aindrias Moynihan (FF)
Fergus O'Dowd (FG)
Marc Ó Cathasaigh (CG)
Pádraig O'Sullivan (FF)
Ruairí Ó Murchú (SF)

Baill - Seanadóirí
Lorraine Clifford Lee (FF)
Seán Kyne (FG)
Rónán Mullen (NS)
Barry Ward (FG)
Niall Ó Donnghaile (SF) éirithe as 2024
32ú Dáil, 25ú Seanad
Buan-choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. (2016-2019)
Tá freagracht speisialta ar an gCoiste as faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus as obair ar son sochaí atá dátheangach ar fad a chruthú. Oibríonn sé i ndlúthchomhar leis an gCoimisinéir Teanga agus le heagraíochtaí eile a thacaíonn leis an teanga agus a chuireann chun cinn í.

Leagann an coiste tábhacht ar leith ar fhaireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh seirbhísí Rialtais a sholáthar i nGaeilge atá inchurtha leis na seirbhísí a sholáthraíonn an Rialtas i mBéarla.

Díríonn an coiste go háirithe ar sholáthar seirbhísí leordhóthanacha agus fostaíochta leordhóthanaí i gceantair Ghaeltachta agus ar sholáthar seirbhísí i nGaeilge do theaghlaigh ar fud na hÉireann a bhfuil Gaeilge acu.

Is iad seo a leanas príomhréimsí oibre an choiste:

•    Úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga a chur chun cinn
•    Faireachán a dhéanamh ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030
•    Faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh seirbhísí agus áiseanna a sholáthar trí Ghaeilge
•    Faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh cur le líon na bhfostaithe sa tseirbhís phoiblí atá líofa i nGaeilge agus faireachán a dhéanamh ar a thoilteanaí atá siad maidir le seirbhís phoiblí a sholáthar trí Ghaeilge
•    Faireachán a dhéanamh ar scéimeanna Gaeilge
•    Reachtaíocht a athbhreithniú chun í a oiriúnú don Ghaeilge
•    Oideachas trí Ghaeilge agus soláthar na seirbhísí, na dtéacsanna agus na n-áiseanna a theastaíonn a chur chun cinn
•    Faireachán a dhéanamh ar an bhfáil atá ar tháirgí Gaeilge

Ba le glacadh Bhuan-Ordú 123 ón Dáil agus Bhuan-Ordú 105 ón Seanad a bunaíodh Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal na Gaeilge.


17/4/2024
An cúnamh agus tacaíocht atá ag teastáil go géar ó phobal Gaeltachta Acla.


17/4/2024
Féidearthachtaí agus deiseanna atá ar fáil do chéimnithe tríú leibhéal nuair a dhéanann siad taithí oibre agus intéirneachtaí le TG4. 
Ráiteas tosaigh: Intéirnigh, TG4
Plé agus Díospóireacht

Preas Ráiteas: 16/4/2024

9/4/2024
Géarchéim na tithíochta i gCeantair Gaeltachta
Ráiteas tosaigh, Adhna Ní Bhraonáin, Oifigeach Caidrimh Phoiblí, BÁNÚ

Preas Ráiteas (8/4/2024)

13/3/2024
Geilleagar na Gaeltachta: Conas Mionchomhlachtaí a Fhorbairt i gCeantair Thuaithe.
Comhdháil á hóstáil ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge Preas ráiteas (7/3/2024)

Bualadh le Gaillimh na Gaeilge i gCathair na Gaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge.

Preas ráiteas (7/3/2024)

6/3/2023
Daltaí Iar-Bhunscoile ag leagan tuairimí ar ábhair éagsúla
Ráiteas tosaigh, Siobhán Ní Mhurchú, Oifigeach Iar-Bhunleibhéil – Gaelbhratach, Gael Linn
Ráiteas tosaigh, Liam Ó Muirí, Dalta Iar-Bhunscoile, Coláiste Áth a’ Chóiste, Co Chorcaí
Ráiteas tosaigh, Lily-Mae Ní Bhraonáin, Dalta Iar-Bhunscoile, Coláiste Pobail Osraí, Co. 
Ráiteas tosaigh, Séamus Ó Muirí, Dalta Iar-Bhunscoile, Meánscoil Gharman, Co. Loch Garman


Preas ráiteas (5/3/2024)

21/2/2024
Úsáid agus infheictheacht na Gaeilge ar na meáin chraolta le RTÉ, TG4, Raidió Fáilte, Raidió na Life agus Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann
Ráiteas tosaigh, Niamh Ní Churnáin, Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Raidió Teilifís Éireann
Ráiteas tosaigh, Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir, TG4 ()
Ráiteas tosaigh, Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Stáisiúin, Raidió na Life
Ráiteas tosaigh, Cillian Breatnach, Bainisteoir, Raidió Fáilte
Ráiteas tosaigh, Kayte O’ Malley, Ionadaí thar ceann an Ghrúpa Stiúrtha don Ghaeilge, Craoltóirí Neamhspleách na hÉireann


Preas Ráiteas (20/2/2024)

8/2/2024
Meastacháin Athbhreithnithe do Sheirbhísí Poiblí 2024 ar Chlár C 'Gaeltacht' de Vóta 33
Ráiteas tosaigh, Patrick O’Donovan, TD, An tAire Stáit don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán


7/2/2024
Tuarascáil ar chóras bronnta díolúintí i gcás na Gaeilge mar ábhar bunscoile agus iar-bhunscoile.Preas Ráiteas (7/2/2024)

7/2/2024
Úsáid infheictheacht na Gaeilge ar na meáin shóisialta le Meta, TikTok agus Coimisiún na Meán
Ráiteas tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, Coimisinéir Forbartha na Meán, Coimisiún na Meán
Ráiteas tosaigh, Susan Moss, Ceann Beartais Phoiblí, TikTok
Ráiteas tosaigh, Dualta Ó Broin, Ceann Beartais Phoiblí in Éirinn, Meta


Preas Ráiteas (6/2/2024)

1/2/2024
Na Seirbhíse Poiblí atá á soláthar ag Eircode
Ráiteas tosaigh, Jack Chambers TD, An tAire Stáit ar a bhfuil freagrachtaí i dtaca le Beartais Poist agus Éirchóid, An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 


Preas Ráiteas (31/1/2024)

24/12/2023
Cumas dátheangach na nOifigeach Ard-Bhainistíochta sa Státseirbhís
Ráiteas tosaigh, Margaret McCabe, Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Ráiteas tosaigh, John Howlin, Príomhoifigeach, Ionadaí thar ceann an Choiste Chomhairlí um Sheirbhísí Gaeilge, An Roinn Caiteachais Phoiblí, Seachadadh PFN agus Athchóirithe13/12/2023
Feidhmiú na Reachtaíochta Teanga nua - Iniúlacht agud Freagrúlacht
Ráiteas tosaigh, Séamas Ó Concheanainn, An Coimisinéir Teanga.


11/12/2023
Comhchoiste na Gaeilge ag iarraidh labhairt leis an Aire sula gcuireann sé síneadh ama trí bliana leis an gconradh i leith na seirbhíse poiblí Eircode 


23/11/2023 
Vóta 33 - Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán
Ráiteas tosaigh, Patrick O’Donovan, TD, An tAire Stáit don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
Ráiteas tosaigh, Catherine Martin, TD, An tAire don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán


23/11/2023
Toscaireacht ó Chomhchoiste na Gaeilge, ag tabhairt cúirte ar Ghaeltacht Acla

Preas Ráiteas (22/11/2023)

22/11/2023
Vóta 33 - Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán
Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge; agus Cathaoirleach an Choiste Comhairleach um Sheirbhísí Gaeilge


Preas Ráiteas (21/11/2023)

21/11/2023
Léirithe Spéise á lorg ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge i gcomhair Ainmniúcháin mar Chomhaltaí de Bhord TG43/11/2023

Preas Ráiteas (21/11/2023)

3/11/2023
Tuarascáil ar ‘Earnáil Scríbhneoireacht, Foilsitheoireachta agus Léitheoireachta na Gaeilge’
Aighneacht, Regina Uí Chollatáin, Cathaoirleach, Foras na Gaeilge

25/10/2023
• Toscaireacht an Chomhchoiste go Gaeltacht Dhún na nGall ar an 27 agus 28 Aibreán 2023
An Tuairisc Féin
• Toscaireacht an Chomhchoiste go Gaeltacht Uíbh Ráthaigh ar an 29 agus an 30 Meitheamh 2023
An Tuairisc féin
19/10/23
Tuarascáil ar "An tSeirbhís Phoiblí Eircode agus an Dualgas Reachtúil Teanga a bhaineann léi."
Preas Ráiteas (18/10/2023)

18/7/2023
Tuarascáil foilsithe ar Scéim Ghinearálta Bhille Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2022
An tuairisc féin
Preas ráiteas (17/7/2023)

5/7/2023
Tóiríocht ar Sheirbhísí atá Iomlán Dátheangach ó na Ranna Stáit agus ó na Comhlachtaí Poiblí


Preas Ráiteas (4/7/2023)

3/7/2023
Tuairiscáil: Earnáil na Gaeilge i gCathair Bhéal Feirste, Eiseamaláir ar Leith
An Tuairisc Féin

30/6/2023
Aghneachtaí
Aighneacht, Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí, Tuismitheoirí na Gaeltachta
Aighneacht, Dónal Ó Liatháin, Cathaoirleach, Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh
Aighneacht, Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
Aighneacht, An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh, Urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir, Sinn Féin
Aighneacht, Cormac Ó Dúlacháin, Cathaoirleach, Cumann Barra na Gaeilge

28/6/2023
Toscaireacht chuig Gaeltacht Uíbh Ráthaigh

28/6/2023
Tábhacht na Gaeilge i gComhthéacs Idirnáisiúnta á Plé ag Comhchoiste na Gaeilge
Ráiteas tosaigh, Seán Ó Riain, Oifigeach na Gaeilge agus an Ilteangachais, An Roinn Gnóthaí Eachtracha 


Preas Ráiteas (27/6/2028)

27/6/2023
Tuarascáil ar a thoscaireacht chuig Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2023


21/6/2023
Soláthar Sheirbhisí Uisce agus Séarachais i gCeantair Ghaeltachta á phlé ag Comhchoiste na Gaeilge 
Ráiteas tosaigh  Richard Uí Eadhra, Ceanasaí Régiúnach Cumarsáide d’Uisce Éireann.

Plé & Díospóireacht

Preas Ráiteas (20/6/2023)

14/6/2023
An tÉileamh don Ghaeloideachas: an Roinn Oideachais
Leis an Aire Oideachais,  Norma Foley
Ráiteas tosaigh, An Teachta Dála Norma Foley, An tAire Oideachais, An Roinn Oideachais


31/5/2023
Ceannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2022
Leis an Aire Stáit ar a bhfuil freagracht air i leith na Gaeilge – An Teachta Dála Patrick O’Donovan.
Ráiteas tosaigh, Patrick O’Donovan, TD, An tAire Stáit don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán


Preas Ráiteas (30/5/23)

17/5/2023
Ceannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2022: Grinnscrúdú Réamhreachtach (Atógáil)
Ráiteas tosaigh, Eimear Ní Mhurchú agus Áine Uí Bheoláin, Bainisteoirí, Forbairt na Dromoda Teo
Ráiteas tosaigh, Micheál Ó hÉanaigh, Iar-Phríomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta
Ráiteas tosaigh, Anna Ní Ghallachair, Iar-Chathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltachta


Preas Ráiteas (16/5/23)

10/5/2023
Grinnscrúdú Réamhreachtach Cheannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2022 
Ráiteas tosaigh, Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí, Tuismitheoirí na Gaeltachta3/5/2023
Grinnscrúdú Réamhreachtach Cheannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2022 
Ráiteas tosaigh, Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
Ráiteas tosaigh, An tOllamh Conchúr Ó Giollagáin, Ollamh Taighde na Gàidhlig agus Stiúrthóir, Institiúid na nEolaíochtaí Teanga, Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán, Alba
Ráiteas tosaigh, Donncha Ó hÉallaithe, Gníomhaí Pobail agus Taighdeoir26/4/2023
Preas Ráiteas:

20/4/2023
Leithdháileadh airgid i leith na Gaeilge agus Buiséad TG4 á phlé ag an Aire Catherine Martin
Ráiteas tosaigh, Catherine Martin, TD, An tAire don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán


Preas Ráiteas (19/4/2023)

6/4/2023: 
Preas Ráiteas:
Síneadh ama á thabhairt ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge dá ghlaoch i gcomhair aighneachtaí ar Cheannteidil an Bhille um Údarás na Gaeltachta (leasú) 2022  

22/3/2023
Riachtanais Bailithe agus Cóireála Fuíolluisce sa Ghaeltacht 
Ráiteas tosaigh, Fintan Towey, Rúnaí Cúnta, Rannán an Uisce, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta


Preas Ráiteas (21/3/2023)

14/3/2023

8/3/2023
Déagóirí ag labhairt os comhair na coiste
• An Córas Sláinte – An Gá Éigeandáil Náisiúnta a fhógairt?; 
• Neodracht na hÉireann – Fírinne nó cur i gcéill; agus 
• Athrú Aeráide – an bhfuilimid ró-leithleach chun é a chur i gcrích?
Ráiteas tosaigh, Mark Ó hÓráin, Scoláire, Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach
Ráiteas tosaigh, Niamh Ní Mhuirí, Scoláire, Bliain 14, Scoil Iósaef, Scoil Ghramadach Naomh Iósaef, Domhnach Mór, Co. Thí
Ráiteas tosaigh, Síofradh Bhreathnach-Peelo, Scoláire, 6ú Bliain agus Andrea Ní Fhearaíl, Scoláire, an 5ú Bliain, Gaelcholáiste na Mara, Co. Chill Mhantáin
Ráiteas tosaigh, Rónán Ó hIcí, Scoláire, an Idirbhliain, Gaelcholáiste na Mara, Co. Chill Mhantáin


Preas Ráiteas (7/3/2023)

1/3/2023
Páipéar T2 Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí i mBliana agus amach anseo
Ráiteas tosaigh, Andrea Feeney, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Preas Ráiteas (28/2/23)

Meastacháin Athbhreithnithe do Sheirbhísí Poiblí 2023 ar Chlár C 'An Ghaeltacht' de Vóta 33 na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin
Ráiteas tosaigh, Patrick O’Donovan, TD, An tAire Stáit don Ghaeltacht An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
De réir Bhuan-Ordaithe 101, seolfar an teachtaireacht a leanas chuig Cléireach na Dála:
"Tá Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis a bhreithniú a chríochnú ar an Meastachán Athbhreithnithe seo a leanas i gcomhair seirbhísí poiblí le haghaidh na bliana dár gcríoch 31 Nollaig 2023: Vóta 33 - Turasóireacht, Cultúr, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus Meán."

22/2/2023
15/2/2023
Seirbhísí Fuíolluisce Poiblí sa Ghaeltacht
Ráiteas tosaigh, Máirín Ní Choisdealbha-Seoige, Oifigeach Forbartha, Forbairt Chonamara Láir Teo

Preas Ráiteas (14/2/2023)

1/2/2023
Fís TG4 agus na Dúshláin atá roimhe.
Ráitis tosaigh Anna Ní Ghallachair & Alan Esslemont,,  Cathaoirleach & Ard-Stiúrthóir, TG4


Preas Ráiteas (31/1/2023)

7/12/2022
Iniúchadh ar staid reatha na hEarnála Léiriúcháin Ghaeilge
Ráiteas tosaigh, Susan Kirby, Príomhfheidhmeannach, Léiritheoirí Scáileán Éireann


Preas ráiteas (6/12/2022)


1/12/2022
Meastachán Fórlíóntach 2022 Clár C, An Ghaeltacht
Ráiteas tosaigh, An Teachta Dála Jack Chambers, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt , An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Plé & Díospóireachta. (De réir Bhuan-Ordaithe 101, seolfar an teachtaireacht a leanas chuig Cléireach na Dála: Vóta 33)

30/11/2022
(1) An Foráil Dhlíthiúil: Go n-úsáidtear Logainmneacha Gaeilge amháin ar Logainmneacha na Gaeltachta 
Ráiteas tosaigh, Eoin Ó Droighneáin, An Príomhoifigeach Logainmneacha, an Brainse Logainmneacha, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
Ráiteas tosaigh, Ciarán Ó hÓbáin, Ard-Rúnaí Cúnta, An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
Ráiteas tosaigh, Colin Bray, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Plé agus Díospoíreacht:

(2) Tuarascálacha an ChoimisinéaraTeanga agus cur chun cinn na Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí in 2022

Plé agus Díospóireacht

24/11/2022
Na dúshláin agus na féidearthachtaí atá os comhair na gColáistí Samhraidh agus na mBan Tí tar éis an phaindéim Choróinvíris.
Ráiteas tosaigh, Diarmuid Ó Dálaigh, Cisteoir, Coláiste na Mumhan
Ráiteas tosaigh, Úna Ní Fhaircheallaigh, Cathaoirleach, Comharchumann Ráth Chairn ()
Ráiteas tosaigh, Máire Uí Choilm, Urlabhraí agus Bean Tí, Mná Tí Thír Chonaill16/11/2022
‘An bhfuil an Páipéar T2 Ghaeilge na sraithe sóisearaí oiriúnach don fheidhm atá leis?’.
Ráiteas tosaigh, Seaghan Mac Cormaic, Múinteoir Gaeilge, Pobalscoil Naomh Cillian, Co. Cill Mhántáin
Ráiteas tosaigh, Tríona Geraghty, Múinteoir Gaeilge, Coláiste Ríse, Co. Mhaigh Eo
Ráiteas tosaigh, Eimear Kilrane, Múinteoir Gaeilge, Coláiste Ráth Tó, Co. na Mí ()
Ráiteas tosaigh, Gráinne Ní Ailín, Oifigeach na Gaeilge, Aontas Daltaí Iar-Bhunscoile na hÉireann ()
Ráiteas tosaigh, Shane Ó Coinn, Cathaoirleach, An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge.26/10/2022
Córas Díolúintí i leith Staidéar na Gaeilge sa Mheánscolaíocht.
Ráiteas tosaigh, John Kearney Uasal, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Ráiteas tosaigh, Dónal Ó hAinféin, Cathaoirleach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)
Ráiteas tosaigh, An Teachta Dála Norma Foley, An tAire Oideachais, An Roinn Oideachais21/10/2022
Turas go Trádstóras na Áisíneachta Dáileacháin Leabhar (Foras na Gaeilge) i nDún Seachlainn, i gContae na Mí.19/10/2022
Córas Díolúintí i leith Staidéar na Gaeilge sa Mheánscolaíocht.
Ráiteas tosaigh, Paul Crone, Stiúrthóir, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha


12/10/2022
Córas Díolúintí i leith Staidéar na Gaeilge sa Mheánscolaíocht.
Ráiteas Tosaigh: An tOllamh Pádraig Ó Duibhir, Stiúrthóir, SEALBHÚ, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ráiteas Tosaigh: Gráinne O’Rourke, Cathaoirleach, Cumann Disléicse na hÉireann


Preas ráiteas (11/10/2022)

5/10/2022
Gnó

Córas Díolúintí i leith Staidéar na Gaeilge sa Mheánscolaíocht.
Ráiteas tosaigh, Anne Loughnane, Múinteoir, Pobalscoil Inbhear Scéine, Co. Ciarraí, Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire
Ráiteas tosaigh, John Boyle, Ard-Rúnaí, Cumann Múinteoirí Éireann,
Ráiteas tosaigh, Declan Glynn, Ard-Rúnaí Cúnta, Aontas Múinteoirí Éireann


Preas Ráiteas (4/10/2022)

21/9/2022
Díolúintí i leith Staidéar na Gaeilge sa Mheánscolaíocht
Ráiteas tosaigh, Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
Ráiteas tosaigh, Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí, An Foras Pátrúnachta


14/9/2022
Foilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge: Plé (Atógáil)

13/7/2022
Logainmneacha Béarla i gcomhair áiteanna Gaeltachta ar an Éircóid
Ráiteas tosaigh, Cyril McGrane, An Stiúrthóir um Thrádáil Idirnáisiúnta do Ghnó Poist agus Beartán, An Post
Ráiteas tosaigh, Liam Irwin, Cathaoirleach, GeoDirectory
Ráiteas tosaigh, Alan Dignam, An Stiúrthóir Tráchtála, Éircóid


Preas Ráiteas (12/7/2022)

7/7/2022
‘Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála sa Ghaeltacht agus na Treoirlínte a bhaineann leo.’
Tuairisc foilsithe - Preas Ráiteas

6/7/2022
Beartanna TG4 agus na héilimh réamh-bhuiséid a bheidh ann roimh ré
Ráiteas tosaigh, Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir, TG4


Ag Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge (Na Siopaí Leabhar)
Ráiteas tosaigh, Liam Donnelly, Bainisteoir, Hodges Figgis
Ráiteas tosaigh, Gráinne Ní Mhuilneoir, Bainisteoir, An Siopa Leabhar


I bhfoirm Físe - an dá sheisiuin.

Preas Ráiteas (5/7/2022)

30/6/2022
Ainmniúcháin i gcomhair Bhord TG4 (Iarratais á lorg)

Ag Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge

Plé & Diospóireacht

Preas ráiteas (29/6/220

22/6/2022
Ag Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge
Ráiteas tosaigh, Mícheál Ó Laoghaire, Scríbhneoir
Ráiteas tosaigh, Réaltán Ní Leannáin, Scríbhneoir

Plé & Díospóireacht

20/6/2022
Preas ráiteas (19/6/2021)

15/6/2022
Ag Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge
Ráiteas tosaigh, Alun Ceri Jones, Stiúrthóir, Dalen Éireann
Ráiteas tosaigh, Eoghan Mac Cormaic, Stiúrthóir, Cluiche.ie
Ráiteas tosaigh, Aidan Courtney, Stiúrthóir, Coimicí Gael
Ráiteas tosaigh, Katherine McSharry, Stiúrthóir Gníomhach, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann


Preas Ráiteas (14/6/2022)

1/6/2022
Foilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge agus ar conas is féidir iad a spreagadh.
Ráiteas tosaigh, Robert McMillen, Iriseoir, The Irish News
Ráiteas tosaigh, Deirdre Ní Thuathail, Bainisteoir Stiúrtha, Cló Iar-Chonnacht
Ráiteas tosaigh, Darach Ó Scolaí, Stiúrthóir, Leabhar Breac


Preas Ráiteas (1/6/2021)

25/5/2022
Infhaighteacht, infheictheacht agus éagsúlacht na leabhar Gaeilge atá ar fáil sna leabharlanna poiblí ar fud na tíre.
Ráiteas tosaigh, Anne-Marie Kelly, Stiúrthóir Chathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath, Seirbhís Leabharlainne Chathair Bhaile Átha Cliath
Ráiteas tosaigh, Bernie Kelly, Leabharlannaí an Chontae (Gníomhach), Seirbhís Leabharlainne Chontae na Gaillimhe


Preas Ráiteas (24/5/2022)

18/5/2022
Éisteacht le tuairimí aosach óg ó gach cearn den tír.
Ábhair: Éiceolaíocht na hÉireann; Pobal Gaeilge Nua-Aoiseach; an Margadh Fostaíochta tar éis an Choróinvíris, Poist Dhátheangacha sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.


Preas Ráiteas (17/5/2022)

27/4/2022
Conas is féidir foilsitheoireacht agus léitheoireacht nuachtán, irisí agus tréimhseachán Gaeilge a spreagadh.
Ráiteas tosaigh, Val Ballance, Ceann Ionaid Ealaíon, An Chomhairle Ealaíon
Ráiteas tosaigh, Éanna Ó Caollaí, Eagarthóir Gaeilge an Irish Times.20/4/2022
Foilsíonn Comhchoiste na Gaeilge a thuarascáil bhliantúil 2020-2021 agus a thuarascáil ar a thoscaireacht chuig Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2022.

13/4/2022
Conas is féidir foilsitheoireacht agus léitheoireacht na Gaeilge a chur chun tosaigh in Irisí agus Nuachtáin na Tíre a phlé.
Ráiteas a thug Alan Tilley, Údar & iar-Ollamh in Ollscoil Chorcaí & 
Iriseoir, The Irish Times (foilsithe i dTuairisc.ie 14/4/2022)
Ráiteas tosaigh, Cathal Goan, Cathaoirleach, Bord Comhar, Comhar


Preas Ráiteas (12/4/2021)

30/3/2022
(1) Íosghrádú agus Áit na Leathphingine ag an nGaeilge i gcúrsaí Póilíneachta.
Ráiteas tosaigh, An Teachta Dála, Helen McEntee, An tAire, An Roinn Dlí agus Cirt.


(2) Íosghrádú agus Áit na Leathphingine ag an nGaeilge i gcúrsaí Sláinte
Ráiteas tosaigh, Paul Reid, Príomhfheidhmeannach, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Ráiteas tosaigh, Robert Watt, Ard-Rúnaí, An Roinn Sláinte

Preas Ráiteas (29/3/2022)

23/3/2022
Conas pobal Gaeltachta a cruthú - tithíocht 7rl

Plé & Díospóireacht

Preas Ráiteas (22/3/2022)

9/3/2022
Ag spreagadh fhoilsitheoireacht agus léitheoireacht na Gaeilge.
Ráiteas tosaigh, Seán Tadhg Ó Gairbhí, An tEagarthóir, Tuairisc.ie
Ráiteas tosaigh, Cormac Ó hAodha, An tEagarthóir, Feasta


Preas ráiteas (8/3/2022)

2/3/2022
An Riachtanas reachtúil ar Chomhlachtaí Poiblí logainmneacha Gaeilge amháin a úsáid sa Ghaeltacht


23/2/2022
Ag spreagadh foilsitheoireacht & léitheoireacht!


9/2/2022
Meastúcháin Athbhreithnithe do Sheirbhísí Poiblí 2022 – Vóta 33 (Tuarasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Gaeltacht, Spórt agus Meán): Clár C – Gaeltacht


2/2/2022
1: Fáil réidh leis an nGaeilge d’earcaigh agus san ardú céime sa Gharda Síochana
2: Cinneadh an Rialtais nach mbeidh Gaeilge riachtanach níos mó ag baill den Gharda Síochána.


26/1/2022
Tithíocht sa Ghaeltacht agus na treoirlínte a bhaineann léi.19/1/2022
Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht


17/12/2021
Rún ar Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht

8/12/2021
Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht (Conradh na Gaeilge agus Muintir Ráth Cairn)


1/12/2021
Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht. (Midhe, Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí)


24/11/2021
Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht (Dún na nGall, Muigheo, Gaillimh)


10/11/2021
Seirbhísí Sláinte trí mheán na Gaeilge i gcomhair Phobal na Gaeltachta & Phobal Labhartha na Gaeilge le linn phaindéim an Choróinvíris


3/11/2021
Na Sráithe Sínsearaí T1 & T2 
TEG: Cúrsaí Earcaíochta agus cur chun chinn na Gaeilge. (Ionadaithe ó CnaG)


20/10/2021
 ‘An Ghaeilge mar Theanga Teaghlaigh – na Dúshláin’
 ‘Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí – Tuismitheoirí na Gaeltachta – Aibreán 2021’.
Ráiteas tosaigh, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí, Glór na nGael.

Plé agus Díospoireacht

Preas Ráiteas (18/10/2021)


6/10/2021
"Cláir Ghaeilge, idir chláir nuachta, faisnéise agus araile agus gach gné a bhaineann leo."


Preas Ráiteas (5/10/2021)

29/9/2021
"Cearta Teanga in Éirinn - Fís agus Feidhm."


Preas Ráiteas 28/9/2021

22/9/2021
 ‘Beart na Breatnaise agus na Caighdeáin a gcuireann sé i bhfeidhm’ 4/8/2021
Tuarascáil ar thuarascáil an Choimisinéara Teanga ar an nGarda Síochána, maidir le cur i bhfeidhm moltaí imscrúdaithe a rinneadh faoi fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 – An Garda Síochána leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais.


21-22/7/2021
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge chun plé a dhéanamh ar Chláir Nuachta Ghaeilge le Raidió Teilifís Éireann agus TG414/7/2021
Todhchaí na gColáistí Gaeilge mar Ghné Lárnach de Gheilleagar na Gaeltachta7/7/2021
Meastacháin – Vóta 33 – Clár C – Gaeltachta á mbreithniú den chéad uair ag an gCoiste


23/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh Chumann na Meánmhúinteoirí in Éirinn (Moira Leydon agus Anne Loughnane, Leas Ardrúnaí agus Múinteoir i bpobalscoil Inbhear Scéine, Co. Ciarraí  - Anne Loughnane)
Ráiteas tosaigh Aontas Múinteoirí Éireann (John MacGabhann, Ardrunaí Cúnta)

Plé nó Díospóireacht16/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh ón Roinn Oideachas. (Evelyn O’Connor, Príomhoifigeach - Aonad Churaclaim agus Mheasúnacht Bheartais.)2/6/2021
Curaclaim Nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2
Ráiteas tosaigh ó Chonradh na Gaeilge (Julian de Spáinn, Rúnaí)


26/5/2021
Caighdeán Gaeilge atá ag múinteoirí nua-cháilithe agus iad ag dul i mbun an Ghaeilge a mhúineadh, nó i mbun ábhair scoile eile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge.19/5/2021
Craoltóíreacht na Gaeilge


12/5/2021
Plé ar Tuarascáil faoi fho-alt 26(5) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 - An Garda Síochána’, 


16/4/2021
Céim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019

15/4/2021
Céim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019


22/3/2021
An 9ú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019


9/3/2021
An t-ochtú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019


2/3/2021
An seachtú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil) 


16/2/2021
An seú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019(Céim an Choiste sa Dáil) 


9/2/2021
An cúigiú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil)


2/2/2021
An 4ú seisiún de Chéim an Choiste de Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 (Céim an Choiste sa Dáil)


29/1/2021
Breithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil - i Seomra na Dála)
Díospóireacht (Céim an Choiste  - Atógáil)


21/1/2021
Breithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019
(Céim an Choiste sa Dáil - i Seomra na Dála)
Díospóireacht (Céim an choiste)


9/12/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - 
Miontuairiscí an chruinnithe ar an 2 Nollaig 2020, Comhfhreagras faighte ag an gComhchoiste, Ceapacháin ar Bhord TG4, Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020: An dualgas atá ann leasuithe & forálacha éifeachta a chur sa Bhille, a chinnteoidh seirbhísí poiblí dátheangacha do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge chomh luath agus is féidir, Aon Ghnó Eile
An scríbhneoir Liam Mac Cóil agus an t-abhcóide Cynthia Ní Mhurchú
Díospóireacht

2/12/2020
Cúrsaí eacnamaíochta teanga, cultúrtha, forbartha pobail agus fóillíochta sa Ghaeltacht.  - Finnéithe ó Comhlachas na gComharchunmann agus na Comhlachtaí Phobalbunaithe.
I bhfoirm físe (timpeal 14neom isteach)

25/11/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - a éifeachtaí a bheidh na leasaithe a mholtar sa Bhille maidir le seirbhís phoiblí dhátheangach a sholáthar do phobal na Gaeltachta agus do phobal labhartha na Gaeilge. - An Dr. John Walsh, Leachtóir Sinsearach Gaeilge, Coláiste na nDán, na nEolaíchtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, OEG.
I bhfoirm físe.(Ag tosú timpeall 15 neom isteach)

18/11/2020
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2020 - Seirbhísí dátheangacha éifeachtacha á soláthar ag Ranna Stáit agus Comhlachtaí Poiblí agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 - Foras na Gaeilge

11/11/2020
Cúraimí agus Struchtúr Údarás na Gaeltachta, agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2020 - Údarás na Gaeltachta
I bhfoirm físe (tosnaíonn sé thart ar 15 neom isteach)

4/11/2020
Maoiniú na Gaeilge agus na Gaeltachta agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019. - Conradh na Gaeilge
I bhfoirm físe (tosnaíonn sé thar ar 15 neom isteach)

21/10/2020
Cúraimí an Choimisinéir Teanga agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 -  An Coimisinéir Teanga
I bhfoirm físe. (tosnáionn se ag thart ar 13neom)

20/10/20: Preas Ráiteas: 

Seo suíomh an Choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ar shuíomh Tithe an Oireachtais.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment