30.4.10

Campaí Samhraidh 2010 seolta

Páistí óga Ghaelscoil Riada ar bord an Corrib Princess agus iad ag dul ar thuras ar mar chuid d’imeachtaí Champa Samhraidh Chonradh na Gaeilge in Áth an Rí.

Tá clár na bliana de Champaí Samhraidh Chonradh na Gaeilge i gContae na Gaillimhe, campaí atá á reáchtáil do dhaoine óga, seolta anois. Ina iomlán tá súil ag Conradh na Gaeilge 15 Campa Samhraidh a eagrú i mbliana, an líon is mó riamh.

Tá formhór na gcampaí dírithe ar pháistí idir 8 mbliana agus 14 bliana d’aois, ach tá roinnt ceantair freisin atá ag díriú ar pháistí idir 5-7 mbliana d’aois. Reáchtálfar imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge idir ceol, drámaíocht, spórt, agus ealaín mar aon le ranganna Gaeilge. Le linn na gcampaí samhraidh seo bíonn na páistí in ann sult agus spraoi a bhaint as foghlaim agus labhairt na Gaeilge. Tá taithí leathan agus ardcháilíochtaí bainte amach ag múinteoirí na gcúrsaí agus bíonn líon na ndaltaí i gcoibhneas le líon na múinteoirí íseal go maith.

Tosaíonn na campaí ag a 10.00 r.n. gach maidin agus leanann siad ar aghaidh go dtí 3.00i.n. Tá luach an-réasúnta ar na campaí agus tá lascaine theaghlaigh ar fáil. Is féidir tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ó Chonradh na Gaeilge, 45 Sráid Dominic, Gaillimh ag 091-567824, conradh@bradan.iol.ie. I mbliana, don chéad uair, is féidir clárú ar líne agus is féidir é seo a dhéanamh trí shuíomh náisiúnta Chonradh na Gaeilge ag www.cnag.ie.
Bíonn an-tóir ar na Campaí seo agus is fiú go mór dul i dteagmháil le Conradh na Gaeilge go luath chun áit a chinntiú do do pháiste.
Share/Save/Bookmark

27.4.10

Ionaid ar fáil i nGaillimh agus Bhaile Átha Cliath

Conradh na Gaeilge ag cur an dá áras i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh de chuid na heagraíochta ar fáil do phobal na Gaeilge le húsáid mar ionaid chomhdhála, chruinnithe, ranganna agus eile chun árais an Chonartha a fhorbairt mar lárionaid chultúrtha Ghaeilge i gcroílár an dá chathair.

Tá cúrsaí teagaisc Gaeilge, ciorcail chomhrá, oícheanta cheoil agus shóisialta, comhdhálacha agus cruinnithe rialta á reáchtáil in árais Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh araon, agus is féidir le heagrais Ghaeilge nó daoine aonair eile seomraí a ghlacadh ar cíos ón gConradh ar bhonn laethúil, seachtainiúil, míosúil nó fiú bliantúil le feidhmiú ó cheachtar den dá áras i gcaitheamh na bliana.

Deir Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Is fóram daonlathach phobal na Gaeilge é Conradh na Gaeilge agus tá an eagraíocht tugtha don chomhoibriú le heagrais Ghaeilge eile leis an teanga a chur chun cinn ar fud an oileáin. Ar scáth a chéile a mhaireann muid agus is mór againn an deis cuireadh a thabhairt do na heagraíochtaí agus do na daoine aonair atá ag feidhmiú ar son na Gaeilge freisin, leas a bhaint as áiseanna Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh le pobal na teanga a neartú sa dá chathair sin, agus go deimhin ar fud na tíre.”

Chomh maith le hArd-Oifig náisiúnta Chornadh na Gaeilge, feidhmíonn mór-eagrais na gluaiseachta ar son na teanga ón bhfoirgneamh ar Shráid Fhearchair cheana féin, ina measc Oireachtas na Gaeilge; Ógras; Seachtain na Gaeilge; Glór na nGael, Laighean; Rith 2010; Raidió Rí-Rá; An tIonad Saor-Chomhairle Dlí de chuid Chraobh na gCeithre Chúirt; An Siopa Leabhar; agus Club Chonradh na Gaeilge.

Feidhmíonn Togra Ghael-Fhorbairt na Gaillimhe de Chonradh na Gaeilge ó Aras na nGael ar 45 Sráid Doiminic i nGaillimh (Pic ar dheis!), mar aon le Club Áras na nGael agus Ógras, Cúige Chonnacht.

Rinneadh athchóiriú ar Cheannáras stairiúil Chonradh na Gaeilge ar 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 le déanaí buíochas le síntiúis fhlaithiúla ó chraobhacha an Chonartha agus le cabhair ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ó Chiste na Gaeilge, atá páirt-mhaoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta (Béarla), agus tá an foirgneamh á fhorbairt anois mar ionad oibre, áis chruinnithe agus lárionad cultúrtha do phobal na Gaeilge sa phríomhchathair.

Tá Áras na nGael ag feidhmiú mar lárionad na Gaeilge i nGaillimh faoi láthair agus tá Conradh na Gaeilge ag obair ar láthair úr a aimsiú le hionad níos mó a fhorbairt le tuilleadh áiseanna a sholáthair do phobal na teanga sa chathair amach anseo freisin.
Share/Save/Bookmark

24.4.10

Teanga iomlán daonna?

Tá tuairisc ar Árd Fheis Chonradh na Gaeilge i nGaelscéal na seachtaine seo.

Fáilte roimh an óige
Ni raibh mé ann ach chonaic mé chuid de ar an gcraoladh ar an idirlín. Is cosúil go raibh breis is dhá chéad ag an gcruinniú - de bharr an toghchán deirtear. Ach tá dainséar ann nach ndíreofar aird ar pholasaithe seachas phearsana nó polataíocht sa Chonradh. Ní mór teach le chéile go láidir gan acrann "ar son na cúise!"

Rud a thug mise faoi dearadh ná spiorad agus fearg an Uachtaráin ath-tofa, Pádraigh Mac Fhearghusa. "Tá mise i gConradh na Gaeilge ar son na hoibre, ar son an aontais, ar son brú a chur ar na státseirbhísí atá inar coinne!"

Ina aitheasch fuinniúil tháinig sé thar n-ais ní ba láidre ar an gceist sin. Chuir sé an ceist ortha go borb, i mBéarla borb: "Do you regard Irish as a fully human language?"

Chuir sé fáilte faoi leith roimh na daoine óga a bhí ag an Árd Fheis agus leag sé béim ar tabhacht an ghlúin nua do Chonradh.

Is cosúil go bhfuil beocht agus fuinneamh agus díogras sa sean-Chonradh fós!

Féach ar "A fully human language?" ar The Hidden Ireland.
Share/Save/Bookmark

20.4.10

Dlítheangeolaithe de dhith!

Cúrsa ullmhúcháin do chainteoirí Gaeilge ar mian leo cur isteach ar phoist mar dhlítheangeolaithe in Institiúidí na hEorpa

De bhrí go bhfuil stádas mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas Eorpach bainte amach ag an nGaeilge, beidh Institiúidí na hEorpa ag earcú dlítheangeolaithe sna blianta atá amach romhainn nach foláir dóibh ardleibhéal scileanna Gaeilge a bheith acu. Beidh cúrsa ullmhúcháin á reáchtáil ag Gaelchultúr Teoranta, i gcomhar le hÓstaí an Rí (Bearla), ó 7 Meitheamh ar aghaidh chun na scileanna cuí a mhúineadh dóibh siúd ar mian leo cur isteach ar na poist a bheidh ag teacht chun cinn sa Bhruiséil.

Mairfidh an cúrsa lánaimseartha seo, atá á mhaoiniú ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, go dtí tús mhí Dheireadh Fómhair 2010 agus beidh sé ar siúl in ionad Óstaí an Rí ar Shráid Henrietta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá an cúrsa dírithe ar dhaoine a bhfuil céim dlí nó cáilíocht ghairmiúil dlí acu (BL nó Solr), mar aon le caighdeán maith Gaeilge scríofa. Beidh ar gach iarrthóir dul faoi thástáil teanga agus cuirfear torthaí na tástála seo san áireamh agus áiteanna á mbronnadh ar an gcúrsa. Ní bheidh aon táille le híoc ag na rannpháirtithe.

Ní mór d’iarratais ar áit ar chúrsa na bliana seo a bheith faighte ag Óstaí an Rí faoi 4.00 p.m., Dé hAoine, 7 Bealtaine 2010.

Tá bróisiúr ina bhfuil eolas mar gheall ar an gcúrsa, mar aon le foirm iarratais, le fáil ar shuíomh Óstaí an Rí (Béarla).
Share/Save/Bookmark

17.4.10

Ath toghadh Mhic Fhearghusa mar Uachtarán CnaG

Tá teachtaí tar éis Pádraig Mac Fhearghusa ó Chraobh Thrá Lí a ath-thoghadh mar Uachtarán ar an eagraíocht don tríú bliain as a chéile ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2010 san Óstán Strand, Luimneach ar an Sathairn 17 Aibreán 2010. Bhí an bua ag Mac Fhearghusa ar Sheán Ó hAdhmaill ó Craobh na nGael Óg a bhí in iomaíocht d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge don chéad uair.

Is Cathaoirleach ar Chraobh Thrá Lí é Mac Fhearghusa mar aon le ball gníomhach de Bhuanchoiste agus de Choiste Gnó an Chonartha le tamall maith de bhlianta. Is eagarthóir cumasach é ar an iris mhíosúil Feasta é, atá faoi chúram Clódhanna Teoranta, comhlacht foilseacháin an Chonartha.

Cabhróidh taithí uile Mhic Fhearghusa leis an eagraíocht go dtí seo leis Conradh na Gaeilge a threorú agus a neartu sa bhliain amach roimhe agus tá an tUachtarán Mac Fhearghusa ag díriú ar na spriocanna atá sonraithe sa Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a neartú; ar neartú na heagraíochta ar an talamh; agus ar chúrsaí oideachais na Gaeilge a fheabhsú.

Dúirt Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Is léir go bhfuil sé i gceist ag ardstátseirbhísigh áirithe an Ghaeilge a ruaigeadh as an gcóras stát má ligtear leo; is mór an náire nár thug an Roinn Oideachais agus Scileanna aitheantas d’oiread agus gaelscoil amháin le hoscailt i mbliana, cuir i gcás, agus is mithid don Chonradh agus do phobal uile na Gaeilge troid go fíochmhar i gcoinne an naimhdeas seo agus tacú lena leithéid de Ghaelscoil Ráth Tó atá ag oscailt gan aitheantas i Meán Fómhair."

Is cathaoirleach ar Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí é Uachtarán an Chonartha, ar eagraigh sé a bhunú, agus bhí lámh aige i mbunú trí Ghaelscoil eile leis. Níos suntasaí fós b’fhéidir, is iarchathaoirleach agus bunaitheoir Ghaelscoil Mhic Easmainn, Trá Lí é, scoil a sheas in aghaidh iarracht na Roinne Oideachais deireadh a chur le luath-thumoideachas iomlán trí Ghaeilge le hImlitir 44/2007.

Arsa an tUachtarán Mac Fhearghusa: “Beidh mé ag obair i gcomhar leis an bpobal áitiúil chun an Conradh agus an teanga a chothú ón mbonn aníos. Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine agus tá an Conradh ag brath ar thacaíocht an phobail le seasamh a ghlacadh in aghaidh naimhde na teanga sa státchóras.”

Tréaslaíonn baill an Chonartha leis an Uachtarán ath-thofa agus guíonn siad gach rath ar an obair a bheas le déanamh i bpáirt leis sa bhliain amach romhainn.

I ráiteas dúirt Seán Ó hAdhmaill, "Guím comhghairdeas ó chroí le Pádraig as a mbua. D’éirigh leis an slua a thabhairt leis agus sin a bhaineann toghcháin. Tá mé féin ag tnúth leis an bhliain romhainn agus beidh mé chomh gníomhach céanna sa Chonradh agus mar a bhí riamh. D’éirigh le chuile rúin de Chraobh na nGael Óg agus d’éirigh linn rannpháirtíocht san Ard-Fheis a mhéadú mar gheall ar an feachtas feiceálacht a eagraíodh."
Na figúirí:
Vóta deiridh an Uachtaránacht:

74 Seán Ó hAdhmaill
124 Pádraig Mac Fearghusa

Seo Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge 2010-2011
1. Celine Ní Chóchlaigh
2. Peadar de Blúit
3. Breandán Mac Fhionnghaile
4. Seán Ó hAdhmaill
5. P T Mac Ruairí
6. Cóilín Ó Cearbhaill
7. Ruadhán Mac Aodáin
8. Séan Ó Drisceoil
9. Máire Ní Laoire
10. Lochlainn Ó Catháin
11. Eoghan Mac Cormaic
12. Jacqueline Uí Mhuirí
agus Ionadaíocht na mBall Aonar
1. Cathnia Ó Muircheartaigh
2. Mícheál Ó Ruairc


Craoladh beo ó Árd Fheis an Chonartha 2010 i LuimneachRud nua don Chonradh ná gur craoladh an chuid is mó den Árd Fheis ar an idirlíon, agus roinnt mhaith daoine á leanúint agus a chuir teachtarachtaí isteach tré twitter agus an carachtair #afcnag curtha leis.

Share/Save/Bookmark

15.4.10

Uachtarán nua don Chonradh?

Le breathnú ar imeachtaí na hArd-Fheise agus iad ag tarlú ón 16 - 18 Aibreán 2010, brú UStream.TV aon am idir 8.30 - 10.30 oíche Aoine agus idir 10.00rn - 8.00in Dé Sathairn.
Piosaí ó na Nuachtáin!

Go bhfios dúinn ní raibh tagairt ar bit sna meán Bhéarla do na himeachtaí seo - seachas píosa sa Andersonstown News ar an 12 Aibreán!

Tá nascanna chuig suíomhanna agus foinsí eile anseo (ag bun an leathanaigh sin!)

(Lch8 agus 9 Nuacht 24 15 Aibreán 2010)

Conradh na Gaeilge is Tabhachtaí
Ta ár gcolúnaí, Gearóid Ó Cairealláin, ró dhian ar an Chonradh nuair a mhaíonn sé go meassann tromlach phobal na tíre go bhfuil an t-eagras 'comh marbh le hArt.'
B'fhéidir gurbh fhíor san am a toghadh Gearóid ina Uachtarán air.
Ach ó shin, chruthaigh an Conradh a éifeacht san fheachtas ar son STÁDAS, le Rith 2010, le Raidíon Rí-Rá, le CEOL/SNAG'08'09 srl. lena a fheachtas i gcoinee Thuarascáil Mhic Cárthaigh, a seasamh i gcoimne Chíorclán 0044 77. Agus is léir go bhfuil níos mó daoine óga páirteach sa Chonradh ná roimhe.
Tá beochta ar leith i dtoghchán na hUachtaránachta, an deireadh seachtaine seo, agus táimid ar aon intinn leis an Chaireallánach gur trua nach bhféadfadh beirt Uactharán a bheith ann.
Ach is mó atá de dhith ar an Chonradh (ná beirt Uacthtarán) éifeachtach.
Tá gníomhaithe nua de dhith ar an Chonradh, daoine a bhfuil fuinneamh agus am acu chun obair a dhéanamh.
Ciallaíonn obair agódaíocht, bolscaireacht, stocaireacht, earcú baill nua, bunú gnónna beaga, agus dá réir.
Agus gníomh thar mar a rinne baill an Chonartha ó bhí tús an chéid seo caite.
B'fhéidir nach mór-eagras leis na mílte bal atá de dhith ar an Chonradh, ach eagras beag a bhfuil a chuid ball gníomhach agus thar a bheith gníomhach. Nuair a bheidh na vótaí caite agus an céiliúradh déanta ag buaiteoir an deireadh seachtaine seo, ba cheart go dtosófaí laithreach ar athmheas ról na heagraíochta.
Tá an Conradh ag dul ar an ród ceart, ach caithfear luas a chur faoi!
Eagarthóir Nuacht 24 15/4/2010

..I measc an n-imachtaí a bheidh ar siúl, beidh plé idir na hiarrathóirí d'Uachtaránacht 2010-2011, Maidin Shathairn, mar aon le toghchán ar an ábhar ceanna. Labhair Foinse leis an mbeirt iomaitheoirí, Pádraigh Mac Fhearghusa agus Séan Ó hAdhmaill.
Ag tagart go sonrach dá chomhiomaitheoir, Seán Ó hAdhmaill, dúirt Mac Fhearghusa: "Tá sé ró-óg go fóill. Fáiltím roimh dhaoine óga san eagraíocht, agus roimh an fhuinneamh, ach teastaíonn breithiúnas níos fearr chun an eagraíocht a stiúradh i gceart. Tagann an breithiúnas le taithí na mblianta."
Feictear d'Ó hAdhmaill, céimí Fiontair as Béal Feiriste, do bhfuil deis ag an gConradh breis ball a tharraingt isteach, agus scilleanna an mball seo a chuir ag obair chun sochair an Chonartha.
"Tá an-jab deanta ag Pádraig Mac Fhearghusa go dtí seo" a deir Ó hAdhmaill, "ach teastaíonn anois uaim féin tógáil ar an méid oibre sinn, agus líonra níos cuimsithí do craobhacha timpeall na tíre a fhorbairt."....
(Ann Nic Dhonnacha & Kevin de Barra; Foinse 14 Aibreán 2010)

Tá feachtas Sheáin Uí Adhmaill d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge tar éis dul i dtreise inniu leis an scéal go bhfuil iarUachtarán Chonradh na Gaeilge, Dáithí Mac Cárthaigh ag tabhairt a chuid tacaíochta don fheachtas. Is bua mór é seo d’fheachtas Uí Adhmaill atá ag bailiú nirt fud fad na tíre as gach aoisghrúpa.
Dúirt Ó hAdhmaill, “Táim an-sásta leis an tacaíocht seo ó iarUachtarán a bhí bainteach le ceann de na feachtais is mó a d’eagraigh na Gaeil riamh. Tugadh stádas nua oifigiúil oibre don Ghaeilge san Eoraip mar gheall uirthi seo ach anois is gá an stádas sin a threisiú anseo in Éirinn. Déanfar seo, ní hamháin sna cúirteanna nó sna tithe parlaiminte, ach i measc an phobail.”
(Do Chonradh na Gaeilge; 13 Aibreán 2010)


Delight as Seán throws his hat into the ring
I see young Seán Ó hAdmhaill from Twinbrook, now living in Dublin and one of the nation’s most respected Irish language activists, is standing to be President of Conradh na Gaeilge.

He epitomises the quick-thinking, faster-acting leadership figures coming through the Irish language movement and his election would be a great fillip to the Conradh and to Irish speakers in the northeast.
The election takes place in Limerick at the Conradh ard fheis in a fortnight’s time: let’s hope he gets the same sort of support as enjoyed by our previous Béal Feirste presidents, Albert Fry and Gearóid Ó Cairealláin.
You can read Seán’s election blog at http://dochon radh.wordpress.com. Expect him to be twittering as well, quite a change from Albert Fry’s run in the late seventies when I recall the campaign was co-ordinated over the payphone in the bar at Cumann Chluain Ard in Hawthorne Street.
(Máirtín Ó Muilleoir; Andersontown News (Béal Feiriste), 12 Aibreán 2010)

Mac Fhearghusa vs Ó hAdhmaill le linn na hArd-Fheise
AR AN 16-18 Aibreán 2010, tionólfar ArdFheis Chonradh na Gaeilge san Óstán Strand, i Luimneach.
'Deiseanna don Chonradh i Straitéis 20 Bliain an Rialtais?' atá mar theideal ar Ard-Fheis na bliana seo.
Mar chuid de phriomhghnó na bArdFheise, beidh plé idir na hiarrthóirí don Uachtarántacht 2010-2011, maidin Shathairn, mar aon le toghchán ar an ábhar céanna. Beidh an tUachtarán Reatha, Pádraig Mac Fhearghusa ag iarraidh a shuíochán a choinneáil, in aineoinn feachtas láidir idirlín ón iomaitheoir elle, fear óg as Béal Feirste, Seán Ó hAdhmail
Tá tuilleadh eolais faoi chiár na hArdFheise ar fáil ag www.cnag.ie, agus is féidir lóistin a chur in Airithe ach dul i dteagmhAil le Mairéad Seoighe, ag mairead@cnag.ie."
(Foinse; 7 Aibreán 2010)


Seoladh Tionscadail 16 ag Árd Oifig an Phoist
Seoladh Tionscadail 16 ag Árd Oifig an Phoist; Tá Seán Ó hAdhmaill ar dheis so pictiúr! (5 Aibreán 2010)


"Mar chuid fheachtais togháníoch d'uachtarántacht Chonradh na Gaeilge sheol Seán Ó hAdhmail blag úr dochonradh.wordpress.com agus é ag iarraidh tús a chur i measc bhaill an Chonartha faoi todhchaí na heagraíochta.
Seán faoi agallamh ag TG4 faoin Tionscadail 16 (5 Aib'10)
Tá feachtais Sheáin ag déanamh aithris ar mhana Dhughlas de hÍde ó 1910 lena mhana féin 'Ag brú níos faide ar aghaidh don Chonradh.' I dteachtaireacht a dhírigh Seán ar bhaill an Chonartha agus ar phobal na hÉireann dúirt sé gur 'libhse, na baill, príomheagraíocht dheonach phobal na Gaeilge. Is libhse Uachtarántacht Chonradh na Gaeilge chomh maith! Níl ionam féin ach feithicil do mhianta na mball.' Ar chúrsa cearta agus oideachas, deir Ó hAdhmaill, 'Tá cearta na nGael le cinntiú ar an dá thaobh den teorann, i leith rochtan ar an ngaelscolaíocht agus, ach go háirithe, ar sheirbhísí tús-líne d'árdchaighdeán, ó chomhlachtaí poiblí.'"
(Treasa Bhreathnach, GaelScéal; 2 Aibreán 2010)

".....tá dís san iomaíocht, Pádraig Mac Aonghusa atá ina Uachtarán ar an Chonradh i láthair na huaire agus Seán Ó hAdhmaill a bheas ag tabhairt a dhúshlán.
Guímid gach rath ar an bheirt acu. Tá siad beirt in iomaíocht do ceann de na róil is tabhachtaí dá bhfuil ann i saol na ngael in Éirinn.
Ní cheaptar, ní earcaítear agus ní fhaightear uactarán Chonradh na Gaeilge, toghtar iad. Caithfidh siad tacaíocht na mball a mhealladh chucu féin agus is féidir le duine ar bith clárú leis an Chonradh go furasta.
Is é an daonlathas seo a dhéanann an difear idir an Conradh agus gach eagraíocht eile, thar aon eagraíocht Ghaeilge eile tá an poitéinseal i gConradh na Gaeilge eagraíocht láidior ar an talamh a thógáil bunaithe ar obair dheonach áitiúil.
Má tá eiseamláir de dhith den chineál eagraíochta seo agus d'obair arbh fhéidir an-difear a dhéanamh ar son athbheochan na Gaeilge, níl le déanamh ach spleachadh a thabhairt ar an eagraíocht is rathúla i saol na hÉireann, Cumann Lúthchleas Gael."
(Eagarfhocal, Gaelscéal; 2 Aibreán 2010)

"Dís na Fis"
An Conradh a bhainfidh i ndianrás na hUachtarántachta
Ba cheart go gcuirfeadh TG4 an bheirt acu ag díospóireacht aghaidh.
Beidh a dtuairim le léamh ar Nuacht24 agus ar Gaelscéal gan mhoill.
Bhí siad i mbun plé teasaí go maith ar Glór Anoir RnaG, Dé Céadaoin, agus cloisfear arís is arís eile iad, ar raidío is teilifís idir seo agus deireadh an fheachtais.
Ar Facebook, Twitter agus ar clár phlé idirlíon go leor, tá cur agus cúiteamh ann agus Gaeil ag taobhú le duine amháin nó eile.
Go fiú féin tá blag tosaithe ag Seán Ó hAdhmaill.
Má bhí duine in amhras faoin bheoicht atá i gConradh na Gaeilge .... bhuel, bíodh a fhios acu go bhfuil an Conradh beo agus beathach.
Tá an comórtas idir Pádraig Mac Fhearghusa agus Seán Ó hAdhmaill ar cheann de na comortais is teasaí agus is bríomhaire dá raibh riamh ann d'Uachtaránacht an Chonartha le fada an lá.
Beirt a bhfuil fíd acu don Chonradh agus fonn millteannach orthu go mbeadh fáill acu an aisling sin a fhíorú.
Gach seans nach raibh a macassmhal ó bhain Gearóid Ó Cairealláin croitheadh as go leor gur sháraigh ar Thomás Mac Ruairí - le farasbarr de dhá vóta.
Tá Máirtín Ó Muilleoir, iarfhoilsitheoir Lá Nua ar duine acu atá in ndiaidh tacú le Seán Ó hAdhmaill. Ach ní lú an tacaíocht atá ag Pádraigh Mac Fhearghusa sa Chonradh agus ar fud na tíre. Is léir ó Ghlór Anoir go mbeadh an feachtas seo beo bríomhar. Agus go mbeidh beirt bhuaiteoirí ann - an té a thoghfar ina Uachtarán ar Chonradh na Geilge agus an Conradh féin, a bhainfidh leas as an ollsuim atá á cur sa toghchánaíocht seo."
(Eoghan Ó Néill, Nuacht24; 1 Aibreán 2010)

"A chairde, glacaigí briseadh ón staidéar agus bígí linn ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge chun tacaíocht a thabhairt do Sheán Ó hAdhmaill mar uachtraán ar an gConradh!!
Chomh maith leis an todhchán, ba cheart go mbeadh neart craic agus spraoi ann! Ceolchoirm ar an Satharn do na mic léinn!! Oireachtas na Gaeilge beag eile a bheas ann - ná cailígí amach!!!:D
Beimid ag eagrú lóistín agus bus ó Ghaillimh do mhic léinn na hOllscoile seo. Ní cheart go mbeadh sé rochostasach ach oiread. Más mian libh a bheith linn nó chun níos mó sonraí a fháil, cuirigí ríomhphost chuig cumannd@socs.nuigalway.ie"
(Leathannach ÁrdFheis Chonradh na Gaeilge ar Facebook; 31 Márta 2010)

"Tá Béal Feiristeach óg, Seán Ó hAdhmaill, i ndiaidh a chaipín a chaitheamh isteach sa chró agus dul i gcoinne Pádraigh Mhic Fheargusa, an tUachtarán Reatha. "Is gá an Conradh a láidriú," arsa Seán le Nuacht 24."Is gá íomhá nua a chruthú dó. Creidim go dtig liom ról cinniúnach a imirt. Is buntáiste é an obair atá déanta agam le gaelscoileanna, le forbairt Naoíonra Teo, le Raidió Rí-Rá, le Seachtain na Gaeilge, agus dá réir.
"Baintear geit as daoine nuair a luaim go mbainim leis an Chonradh. Tá íomha sean-aimseartha ag an Chonradh agus ní mór sin a athrú. Is cuma cén aois atá ag an duine a bheidh ina cheannaire ach é nó í na scileanna cuí bheith aige/aici chun ceannasaíocht a thabhairt don eagras agus do phobal na Gaeilge anois agus mórfhadhbanna ann faoi mhaoiniú, cúlú eacnamaíochta agus dá réir."
(Nuacht 24 26 Márta 2010)

"Is as Béal Feirste an t-iarratasóir comhraic Seán Ó hAdhmaill atá 28 bliain d'aois agus é ag seasamh don toghchán den chéad uair. Tá Seán ag seasamh leis an gceiste "an bhfuil muid réidh don 21ú haois?" mar mhana aige. Tá sé ag iarraidh na baill agus an eagraíocht féin a thabhairt isteach go dtí an 21ú haois ó thaobh na teicneolaíochta de. Is féidir tacú le Seán, más mian leat é sin a dhéanamh, ar FacebookTwitter. Beidh toghchán uachtaránacht Chonradh na Gaeilge ar siúl i gCathair Luimnigh ar an Satharn, 17 Aibreán."
(Gaelscéal 26 Márta 2010)

Share/Save/Bookmark

13.4.10

CnaG sa Straitéis 2o bl....agus toghchán #AFcnag

Stratéis 20 Bliain á phlé ag an Aire nua Gaeltachta


An Clár 2010:
Dé hAoine, 16 Aibreán 2010

19:00 Cruinniú Cinn Bliana Sheachtain na Gaeilge

20:30 Caint fháiltithe an Uachtaráin
- Gnó na hArd-Fheise

21:00 Oscailt Oifigiúil na hArd-Fheise
- An tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey, TD

21:10 Deiseanna don Chonradh i Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge
Cainteanna na hArd-Fheise
- An tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey, TD
- Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael agus Ball Aonair

22:15 Fáiltiú agus ceoltóirí áitiúla
eagraithe ag Craobh Chathair Luimnigh

Dé Sathairn, 17 Aibreán 2010

09:30 Plé idir iarrthóirí don Uachtaránacht

10:00 Gnó na hArd-Fheise
13:00 Lón

14:15 Ceardlanna Fhorbairt Chraobhacha
- Domhnall Ó Loingsigh, Craobh na hInse
- Niall Ó Catháin, Coiste Forbartha Charn Tóchair

14.45 Gnó na hArd-Fheise

17:30 Clár gnó críochnaithe

20:00 Dinnéar na hArd-Fheise

22:00 Club na hArd-Fheise
- Seó an Oireachtais agus Pádraig Ó Sé

Dé Domhnaigh, 18 Aibreán 2010

10:30 Aifreann i Séipéal Mhichíl (beo ar Raidió na Gaeltachta)

11:30 Clabhsúr na hArd-Fheise i Halla Íde

12:00 Turas staire ó Halla Íde
- Proinsias de Priondargás
Labhróidh an tAire nua Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey, TD, ar na deiseanna atá ann do Chonradh na Gaeilge i Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais ag oscailt oifigiúil Ard-Fheis an Chonradh na Gaeilge san Óstán Strand, Luimneach ag 9.00in oíche Aoine, 16 Aibreán 2010.

Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Is gá ról lárnach a bheith ag an bpobal i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge má táimid leis na spriocanna atá luaite inti a bhaint amach, agus mar fhóram daonlathach do phobal na Gaeilge, beidh Conradh na Gaeilge i lár na himeartha maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise.”

“Is gá do Chonradh na Gaeilge agus do phobal na Gaeilge i gcoitinne na spriocanna atá sonraithe sa Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a neartú: is gá go bhfeidhmeofaí an Straitéis mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta (NDP); is gá go mbeadh comharthaí bóithre dátheangacha san áireamh inti, mar shampla; agus is gá go bhforbrófaí cúrsa comhtháite Gaeilge bunaithe ar an gcúrsa do scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna, Séideán Sí, le haghaidh na mbunscoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc mar ábhar práinne, cuir i gcás.”

Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Ní mór go mbeadh measúnú leanúnach, neamhspleách á dhéanamh ar dhul chun cinn na Straitéise sna blianta amach romhainn freisin, agus molann Conradh na Gaeilge go mbeadh an Coimisinéir Teanga freagrach as an ról sin.

“Is fiú a lua gur ghlac an Rialtas leis an moladh ón gConradh go mba chóir go mbeadh pleanáil don Ghaeilge á dhéanamh sa phobal de réir contae, agus tá tús curtha againn leis an obair sin i gCo. Chill Dara i bpáirt le Glór na nGael agus Comhluadar, le súil againn go gcuirfidh an tAire Carey na hacmhainní cuí ar fáil leis seo a leathnú do chontaetha eile ar fud na tíre mar chuid den Straitéis.

Tionólfar Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2010 san Óstán Strand, Luimneach ón 16 - 18 Aibreán 2010 agus tá gach eolas faoi Ard-Fheis na bliana seo le fáil ar-líne.

An tAire Pat Carey, TD, a osclóidh an Ard-Fheis go hoifigiúil ar an Aoine ag 9.00in agus tá fáilte roimh chách freastal ar chainteanna ón Aire Carey agus ó Lorcán Mac Gabhann, ceannasaí Ghlór na nGael agus ball aonair an Chonartha, mar chuid d’imeachtaí na hoíche dá éis.

Rud nua faoi, beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2010 á chraoladh beo ar-líne ag d’éinne nach féidir freastal agus is féidir páirt a ghlacadh i ngnó na hArd-Fheise ar Twitter trí theachtaireachtaí leis na carachtair nó clip hais #afcnag a chur ag deireadh gach teachtaireachta, agus taispeánfar an sruth Twitter ar scáileán ag an Ard-Fheis.

Beidh an spéis ag baill an Chonartha agus ag an saol Ghaelach ar torthaí ar thoghchán d'Uachtaránacht an Chonartha. Tá beirt iomathóir ann an Uachtarán Reatha, Pádraigh Mac Fhearghusa, agus Feiristeach óg Seán Ó hAdhmaill. An rud is suimiúla faoin gcomórtas seo ná go bhfuil láithreacht láidir ag an Feiristeach ar an idirlíon, tá leathannach facebook aige, tá sé ar twitter agus LinkedIn. Is beag atá ag Pádraig MacFhearghusa le feiscint cé gur léir ón mbeagán atá le fáil ar líne faoi go bhfuil a shaol caite aige go duthrachtach ar son chur chun chinn na teanga.

Mar a deirim beidh sé spéisiúl breathnú ar an comortas seo idir saol meán soisialta na fiche aoise déag agus an "sean-saol!"
Pat Carey TDLorcán Mac GabhannJulian de Spáin
Pat Carey TD; Lorcán Mac Gabhann; Julian de Spáinn
Pádraigh Mac FhearghusaSeán Ó hAdhmaill
Pádraigh Mac Fhearghusa; Seán Ó hAdhmaill

Share/Save/Bookmark

9.4.10

An sean agus an nua ar Ardán!


Ar Ardán na seachtaine seo, tá Pádraig Mac Fhearghusa agus Seán Ó hAdhmaill, an bheirt iarrthóirf atá. ag seasamh d'uachtaráriacht Chonradh na Gaeilge. Beidh Ardfheis Chonradh na Gaeilge ar siúl in Ostán Strand, Luimneach, 16-18 Aibreán 2010.

Tá an dá ráitais le fáil anseo. Foilsíodh iad i nGaelscéal ar an Aoine an 9ú lá Aibreán 2010.
Share/Save/Bookmark

7.4.10

Aois nua don ré nua?

Bhí píosa i nGaelphort inné faoin toghchán seo d'Uachtarántacht Chonradh na Gaeilge. Is dócha gurb é an ceann is neodraí a bhí ann ó bhí an díospóireacht ann ar Glór Anoir Raidío na Gaeltachta seachtain nó dhó ó shin.

An ceann líne a bhí ar ná "Tá Ó hAdhmaill ró-óg go fóill" dar le Mac Fhearghusa"


Chuir sé ag smaoineamh mé ar daoine óga sna déaga sna fichéadaí sna triocadaí a chuaig amach nocha ceathair blian ó shin. Pádraigh Mac Piarais (37), Seán Mac Diarmada (33), Micheál Ó Choileán (26). Bhí Dúbhglás de hÍde féin an-óg nuair a bhunaigh sé an Chonradh (33).

Níl mé ró chinnte cén aois atá ag Ó hAdhmaill, sna ficheadaí déanacha is dócha? Nach cuma? Bhí an Coileánnach mar Cheannaire ar an IRB nuair nach raibh sé ach 29.

an-chuid cruthaithe ag an lead óg seo a deireann leis an sean-lead seo go bhfuil cumas na ceannaireachta atá ar a laghad chomh maith le ceannaireacht aon duine de na hUachtaráin a bhí ag an ngluiseacht seo le fiche nó tríocha bliain anuas! Agus sílim go léiríonn sé abaíocht éigin nuair a deireann sé,"go bhfuil fuinneamh agus taithí ag an mbeirt iomaitheoirí, ach go bhfuil buanna éagsúla acu, a rachaidh chun sochair an Chonartha ar bhealaí éagsúla."

Ní ceart a bheith ag breathnú ar rudaí mar aois, mar áit chonaithe, mar canúint cainte. Ní coimhlint aoise, ní Baile Átha Cliath i gcoinne an chuid eile den tír é seo. Is troid ar son anam is croí na tíre é seo. Tá a mbuanna féin ag an dá iomatheoir. Go néirí leis an duine is fearr.

Agus go raibh Éire ag Cáit Ní Dhuibhir!

Feach leis ar Bhlag Scott de Buitléir inné "Ró-Óg nó Ró-Shean!"

Tá nascanna chuig blaganna agus nuacht ráitisí eile faoin toghchán spéisiúil seo san alt "Iarrthóir óg d'Uachtarántacht Chonradh na Gaeilge"
Share/Save/Bookmark

2.4.10

Iarrthóir óg d'Uachtarántacht Chonradh na Gaeilge

Tá nuacht, nascanna chuig blaganna agus pobalbreitheanna 7rl faoin dtoghchán ag an bun!

Tá Ardfheis Chonradh na Gaeilge le bheith ar siúl san Óstán Strand (Béarla), Luimneach, Aoine 16 go dtí Domhnach 18 Aibreán 2010.

Cé hé?

Ag brú níos faide ar aghaidh
Blag Sheáin Uí Adhmaill

- Cuireadh -

Leathannach eile Facebook!
Ghlacfainn Páirt Níos Mó sa Chonradh dá dToghfaí Ó HAdhmaill


Glór Anoir - Tá díospóireacht idir Phádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Seán Ó hAdhmaill atá ag iomaíocht don Uachtarántacht don bhliain seo chugainn le fáil anseo - brú ar "Céadaoin / Wednesday" chun é a fháil. (Raidío na Gaeltachta; 31/3/2010)

Is cosúil nach gcoimeadtear na téipeanna ar-líne ar Raidío na Gaeltachta thar seachtain!
Rás eile le Rith 2010


Dúbhglás de hÍde- Céad Úachtarán Chonradh na Gaeilge


D'fhógair fear óg, Seán Ó hAdhmail, as Béal Feiriste a fheachtas toghchánaíochta d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge le déanaí.

I 1910 bhí Conradh na Gaeilge ar cheann de na heagraíochtaí is mó, is gníomhaí agus is tábhachtaí in Éirinn. Is as litir a scríobh céad Uachtarán an Chonartha Dubhghlas de hÍde faoin nGaeilge éigeantach,

“Creidim ós rud nach bhfuair an Ghaeilge bás ach gur maraíodh í go mb’fhéidir go mbeidh rud beag brú a dhíth le hí a athréimniú…Brúfaidh mé ar aghaidh don Chonradh.”

I dteachtaireacht dírithe ar bhaill an Chonartha agus pobal na hÉireann as a dtiocfaidh baill nua an Chonartha, dar le Seán Ó hAdhmaill,

“Is libhse, na baill, príomheagraíocht deonach phobal na Gaeilge. Is libhse Conradh na Gaeilge. Is libhse Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge chomh maith! Níl ionaim féin ach feithicil do mhianta na mball. Táim tar éis an tír a thaisteal le trí bliana anuas ag buaileadh le conraitheoirí, le coistí bunaithe gaelscoile, le múinteoirí, le daltaí scoile, le mic-léinn agus le daoine nach iad le mo chuid oibre ag cur chun cinn na Gaeilge.”

Leanann sé
“Níl mé críochnaithe ag éisteacht ná baol air. Ba mhaith liom bhur dtuairimí, tuairimí na baill ar chonas gur féidir leis an Chonradh dul i bhfeidhm ar phobal na hÉireann. Conas a dhéanann muid an Chonradh níos ábhartha don ghnáth duine agus conas a mhéadaíonn muid líon na ndaoine a roghnaíonn an Ghaeilge mar ghnáth theanga cumarsáide. “

Ar chúrsaí cearta agus oideachais, deireann sé
“Tá cearta na nGael le cinntiú chomh maith ar an dá thaobh den teorann, i leith rochtain ar an ngaelscolaíocht agus ach go háirithe ar sheirbhísí túslíne d’ardchaighdeán, ó chomhlachtaí poiblí.”

Agus ar thaifead an Chonradh:
“Tá an-obair déanta le blianta beaga anuas ag an gConradh ach go háirithe leis an fheachtas STÁDAS, le forbairt líonra na ciorcal comhrá sa tír tríd an fheachtais Is Leor Beirt, le bunú agus buanú Raidió Rí Rá, le bunú RITH 2010, agus leis an fheachtas GLAC LEIS. Tógfaidh muid ar seo le bhur dtacaíocht, baill reatha agus baill nua Chonradh na Gaeilge.”

Beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ar siúl san Óstán Strand i Luimneach idir an 16-18 Aibreán 2010.


Pobal Breitheanna
Ag críoch pobalbhreith An Druma Mór bhí 67% den vóta ag Seán Ó hAdhmaill & 32% ag Pádraig Mac Fhearghusa (ach sampla vótála beag - 58 a vótáil). N'fheadar cá ndeachaigh an 1% eile!
Tá pobalbreith ar an dtogchán fós ar siúl ag Gaelport


Le Léamh sna nuachtáin agus na Blaganna!
tuilleadh nuacht ó na meáin anseo!


Uair Chinniúnach don Chonradh (Gaelscéal 16/4/2010)
Ré úr don Chonradh, ré úr don teanga? (iGaeilge 15/4/2010)
Ardfheis Conradh na Gaeilge (Galway Advertiser 15/4/2010)
Ardfheis Luimnigh ( Irish Times 14/4/2010)
Ardán i nGaelscéal (9/4/2010)
Aois nua don ré nua (Gaeltacht21; 8/4/2010)
Ró Óg nó Ró Shean (Dialann Scott; 7/4/2010)
"Tá Ó hAdhmaill ró-óg go fóill" dar le Mac Fhearghusa
(Gaelport; 7/4/2010)
Seán Ó hAdhmaill - An fear le Gaeilge a chur i mbéal na ndaoine in Éirinn arís?(An Codú; 5/4/2010)
Níl neart aige air.... (Cín Lae Uí Reachtair; 31/3/2010)
Cúis áthais agus uchtaigh (Máirtín Ó Muilleoir; 30/3/2010)
Seoladh Feachtas (An Druma Mór 29/3/2010)
Toghchán Uachtarántachta eile chugainn (iGaeilge; 23/3/2010)
cnag @ g2.0 :: Seán Ó hAdhmaill for President (LNAG10; 23/3/2010)
Dá bhfaighinn mo rogha den bheirt acu... (iGaelge; 1/3/2010)

Éamon Ó Cuív, IarAire Gaeltachta, leis an iarrthóir Seán Ó hAdhmail i gClub an Chonartha i mBaile Átha Cliath!Share/Save/Bookmark