Buan-choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. (2016 -

Tá Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (an tOireachtas) tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn i ngach gné de shaol na hÉireann. Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn i measc an phobail, sna healaíona, san oideachas, sa spórt, i gcúrsaí gnó, sna meáin agus sa pholaitíocht. Féachann an Coiste le réadúlacht fhiúntach fheiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann. Bunaíodh sa bhliain 2016 é.
Caitríona Ní Chonghaile - Cathaoirleach
ComhaltaPáirtí
Teachtaí:
 Caitríona Ní Chonghaile Neamhspleách
 Pat the Cope Ó Gallachóir Fianna Fáil
 Breandán Ó Grifín Fine Gael
 Aindrias Ó Muimhneacháin Fianna Fáil
 Fergus Ó Dubhda Fine Gael
 Bríd Smith Pobal roimh Bhrabús
 Peadar Tóibín Sinn Féin
Seanadóirí:
Pádraig Ó CéidighRónán Mullan
 Neamhspleách - d'éirigh as 27 DF 2016
& tá An Sean. Rónán Mullan tagtha ina áit.

Neamhspleach
 Trevor Ó Clochartaigh Sinn Féin
 Brian Ó Domhnaill Fianna Fáil
 Seosamh Ó Raghallaigh Fine Gael
Is i Seomra Choiste 4 a bhíonn na cruinnithe oscailte de gnáth ós é an t-aon seomra i dTeach Laighean ina bhfuil chóras ateangaireachta ann.

Tá freagracht faoi leith ar an gCoiste maidir le faireachán a dhéanamh ar chur i ngníomh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030, agus maidir le saothrú chun comhthionól dátheangach iarbhír a bhaint amach. Bíonn an Coiste ag cur as aon bhonn leis an gCoimisinéir Teanga agus leis na heagraíochtaí go léir eile a bhíonn ag cur na teanga chun cinn agus ag tabhairt tacaíochta di.

Leagann an Coiste béim shonrach ar an tábhacht a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i soláthar seirbhísí Rialtais i nGaeilge ar chaoi atá lán chomh maith lena soláthar ag an Rialtas i mBéarla.

Is cúram don Choiste é go háirithe soláthar na seirbhísí agus an fhostaíocht is gá i gceantair Gaeltachta agus soláthar seirbhísí i nGaeilge do theaghlaigh le Gaeilge ar fud na hÉireann.

Príomh-limistéir cúraim
  • Úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn
  • Faireachán ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030
  • Faireachán ar sholáthar seirbhísí agus saoráidí trí Ghaeilge
  • Faireachán ar dhul chun cinn maidir leis an líon seirbhíseach poiblí a bhfuil Gaeilge acu, agus atá sásta seirbhís phoiblí a thabhairt trí Ghaeilge, a mhéadú
  • Faireachán ar na Scéimeanna Teanga
  • Athbhreithniú ar reachtaíocht chun a chinntiú go bhfuil sí ag teacht leis an nGaeilge
  • Oideachas trí Ghaeilge agus soláthar na seirbhísí, na dtéacsanna agus na saoráidí a bheidh de dhíth a chur chun cinn
  • Faireachán ar infhaighteacht táirgí Gaeilge

Cruinnithe Oscailte
Nascanna don dtaifead oifigiúil agus/nó físeanna de na cruinnithe.

• 9/5/2018
Na hEalaíona agus an Ghaeilge (athtosaithe)

Údarás na Gaeltachta i bhforbairt fiontar agus i gcruthú post.

• 17/4/2018
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: Plé (Atógáil)

• 20/3/2018
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: Plé (Atógáil)

• 8/3/2018
Ceisteanna Óige: Díospóireacht

• 7/3/2018
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: Plé (Atógáil)

• 6/3/2018
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: Plé

• 6/2/2018

Na dúshláin atá ag baint le hionaid cúraim leanaí lán-Ghaeilge a reáchtáil i gceantar Gaeltachta: Crann Taca / Comharchumann Shailearna Teo (Conamara)• 5/2/2018
Cuairt ar cheantair Ghaeltachta i nDún na nGall.

• 23/1/2018

Úsáid na Gaeilge i dTithe an OireachtaisPeter Finnegan Uasal, Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais

• 5/12/2017

Plean Forbartha don Ghaeltacht: Ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta

• 21/11/2017

An Státseirbhís agus seirbhís dhátheangach don phobal: Díospoireacht le hIonadaithe ó An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
• 7/11/2107

Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
• 10/10/2017
Straitéis Óige don Ghaeltacht: Muintearas Díospóireacht

• 9/10/2017

Tuairisc: Tuarascáil ar Thoscaireacht Coiste GGO chuig Inis Mór 8/5/2017 (pdf) 

26/9/2017

Craoltóireacht in Éirinn trí mheán na Gaeilge: Díospóireacht (Atógáil)

• 11/7/2017:

Ceanncheathrú Fhoras na Gaeilge: Díospóireacht
Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht

• 27/6/2017:
An Scrúdú Cainte mar chuid lárnach den Teastas Sóisearach:  Oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna
• 13/6/2017:
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: Múinteoirí Meánscoile


• 30/5/2017:
Na dúshláin a bhaineann le Craoltóireacht in Éireann trí mheán na Gaeilge  (Raidió Fáilte 107.7FM, Raidió na Life 106.4FM agus Raidió na dTreabh).


• 16/5/2017:
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.


• 2/5/2017:
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 


•  4/4/2017: 
1. Tráchtaireacht agus Tuarascálacha: An Coimisinéir Teanga
2. Riachtanas Gaeilge: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh


• 21/3/2017:
An Ghaeilge a chur chun cinn ar bhonn uile-Éireann tar éis an Bhreatimeachta. (Díospóireacht)


• 21/2/2017:
Soláthar seirbhísí trí Ghaeilge ag an Státseirbhís - Gaelcultúr.


•7/2/2017: 
Radio Broadcasting: Raidió Rí-Rá -


• 17/1/2017:

1. Cathreacha Dátheangacha: 'Gaillimh le Gaeilge’ - Ionadaithe Gaillimh le Gaeilge.
2. Polasaithe Iontrála Scoile  - Ionadaithe Cearta Oideachais


• 13/12/2016: 
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 - Oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna.


• 29/11/2016: 

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 -2022 Foras na Gaeilge agus Gaeloideachas;


• 15/11/2016: 
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 - 2022 agus Ról agus Cúraimí na heagraíochta  - Muintearas Teo;


• 18/10/2016: 

Géarchéim na Gaeltachta: - An Dochtúir Brian Ó Curnáin agus an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin;
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment