13.2.13

Éilimh ag éirí as cruinniú na Gaillimhe!

Bhí cruinniú i nGaillimh ag tús na míosa (Feabhra 2013) faoi thodhchaí na Straitéise agus COGG agus seo na moltaí a d'éirigh as an gcruinniú sin.Mar a aithníodh ag an gcruinniú is gá an líon is mó grúpaí a lorg le bheith ainmnithe leis na héilimh agus, ansin, is gá feidhmiú ar na gníomhaíochtaí luaite leis na héilimh a bhaint amach. Táthar ag lorg tacaíocht ón oiread eagraíocht phobal agus is féidir.

Sprioch Dáta: 22 Feabhra 2013
Má tá d'eagraíocht-sa sásta a bheith luaite leis na héilimh seo abair é sin le hÁrd Rúnaí Chonradh na Gaeilge a luath agus is féidir roimh an 22 Feabhra 2013.

1. Éileamh do chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 ó dheas
An Pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus an struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta.

2. Éileamh do Straitéis na Gaeilge ó thuaidh
An Pobal Gaeilge a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise don Ghaeilge ó thuaidh agus an struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge

3. Na héilimh i leith COGG:


 • Is gá go mbeidh buiséad COGG imfhálaithe i gcónaí (i. níor chóir go mbeidh aon chumhacht ag an CNCM ar an mbuiséad) • Caithfear neamhspleáchas Bhord COGG a chinntiú.  Chuige sin, is gá a neamhspleáchas a aontú i scríbhinn, agus bunús dlí aige, leis an Stáit.   • Is féidir le hoifig COGG a feidhmiú mar shatailít den CNCM agus ní chóir foireann COGG a lonnú in oifigí an CNCM riamh.


 • Mioneolas faoi na moltaí agus moltaí ón gCruinniú
  1. Éileamh do chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 ó dheas
  An Pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus an struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta.
  Moltar ionadaíocht ó na grúpaí seo a leanas ar an struchtúr ardleibhéil:
  • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
  • Foras na Gaeilge
  • Údarás na Gaeltachta
  • An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
  • Saineolaí aitheanta pleanála teanga
  • Na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta
  2. Éileamh do Straitéis na Gaeilge ó thuaidh
  An Pobal Gaeilge a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise don Ghaeilge ó thuaidh agus an struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus na heagraíochtaí pobail Gaeilge
  Moltar ionadaíocht ó na grúpaí seo a leanas:


 • An Roinn Cultúir, Ealaíon & Fóillíochta

 • Foras na Gaeilge

 • Saineolaí aitheanta pleanála teanga

 • Na heagraíochtaí pobail Gaeilge


 • 3. Na héilimh i leith COGG:
  • Is gá go mbeidh buiséad COGG imfhálaithe i gcónaí (.i. níor chóir go mbeidh aon chumhacht ag an CNCM ar an mbuiséad)
  • Caithfear neamhspleáchas Bhord COGG a chinntiú. Chuige sin, is gá a neamhspléachas a aontú i scríbhinn, agus bunús dlí aige, leis an Stáit.
  • Is féidir le hoifig COGG a feidhmiú mar shatailít den CNCM agus ní chóir foireann COGG a lonnú in oifigí an CNCM riamh.
  Moltaí eile ón gcruinniú i nGaillimh a bheidh le tabhairt san áireamh san fheachtas:
  • Caithfear athmhachnamh a dhéanamh ar chultúr an dátheangachais sa státchóras agus ina áit cultúr Gaeilge a chur chun cinn
  • Ceist ann an chóir diúltú comhoibriú leis an Rialtas a thuilleadh
  • Ba chóir cás gnó a chur le chéile ar an tairbhe agus an luach a bhaineann leis an nGaeilge le húsáid in aon bheartaíocht le Rialtas
  • Ba chóir eolas faoin bhfeachtas a scaipeadh ar an bpobal ina iomlán
  • B'fhiú eagraíochtaí eile ar nós an CLG a fháil le tacú linn
  • Caithfear a aithint go bhfuil na spriocanna leagtha amach do chur i bhfeidhm na straitéise ró-ghearrthéarmach agus caithfear plean iomlán a chur le chéile. Is gá go
   mbeidh monatóireacht neamhspleách déanta ar an bplean sin
  • Ba chóir fochoiste den Chomhchoiste Dála ar chúrsaí Gaeltachta a bhunú le plé le cur i bhfeidhm na straitéise go leanúnach
  • Ba chóir dea-chleachtas na Breataine Bige a leanúint maidir leis an tumoideachas
  • Ba chóir riachtanais na Gaelscoileanna agus na Scoileanna sa Ghaeltacht a aithint. Ní mar a chéile i gcónaí iad.
  • Ba chóir dul siar go dtí an staidéar cuimsitheach agus na moltaí ann a úsáid i dtaobh na Gaeltachta
  • Caithfear níos mó eolais a lorg ón Rialtas in ionad na gnáth freagraí Dála
  • Níl aon fadhb leis an gcomhdhéanamh de Bhord COGG faoi láthair
  • * Socraíodh chomh maith go mbeidh cruinniú eile i gceann 6 mhí le dul chun cinn an fheachtais a mheas (mura bhfuil gá le cruinniú roimhe sin). Go sealadach, táimid ag caint faoin 20 nó 27 Meán Fómhair. Coinneofar ar an eolas muid faoi sin. Fadhbanna aitheanta le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30
  • Ionsaithe déanta ar institiúidí na Gaeilge & Gaeltachta
    o An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) 
    o Oifig an Choimisinéara Teanga 
    o Laghdú ar buiséid: Údarás na Gaeltachta (75% den bhuiséad caipitil ó 2008); Raidió na Gaeltachta; an tAcadamh; Foras na Gaeilge; srl..
  • An tAcht Gaeltachta
    o Easpa daonlathais i dTithe an Oireachtais 
    o Próiseas ceapacháin ina cheap magaidh o Pleanáil teanga – Roinn i gceannas ar phleananna a fhaomhadh; gan acmhainní breise; líonraí Gaeilge; Sainfhoireann pleanála teanga an Acadaimh 
    o 19 Limistéir pleanála teanga
  • Deontas d’ábhar oidí bainte don tréimhse a chaitheann na mic léinn sa Ghaeltacht
  • Deireadh le Scéim Labhairt na Gaeilge agus níl córas sásúil curtha ina áit
  • Maoiniú na n-eagraíochtaí Gaeilge & Gaeltachta i mbaol
  • Acht na dTeangacha Oifigiúla

  Share/Save/Bookmark

  No comments:

  Post a Comment