Buan-choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. (2016 - 2019)

Tá Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (an tOireachtas) tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn i ngach gné de shaol na hÉireann. Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn i measc an phobail, sna healaíona, san oideachas, sa spórt, i gcúrsaí gnó, sna meáin agus sa pholaitíocht. Féachann an Coiste le réadúlacht fhiúntach fheiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann. Bunaíodh sa bhliain 2016 é.
Caitríona Ní Chonghaile - Cathaoirleach
ComhaltaPáirtí
Teachtaí:
 Caitríona Ní Chonghaile Neamhspleách
 Pat the Cope Ó Gallachóir Fianna Fáil
 Breandán Ó Grifín Fine Gael
 Aindrias Ó Muimhneacháin Fianna Fáil
 Fergus Ó Dubhda Fine Gael
 Bríd Smith Pobal roimh Bhrabús
 Peadar Tóibín Neamhspleach
Seanadóirí:
Pádraig Ó CéidighRónán Mullan
 Neamhspleách - d'éirigh as 27 DF 2016
& tá An Sean. Rónán Mullan tagtha ina áit.

Neamhspleach
 Trevor Ó Clochartaigh


Niall Ó Donnghaile
 Sinn Féin
D'éirigh sé as 2018
 & tá an Sean Niall Ó Donnghaile tagtha ina áit

SinnFéin
 Brian Ó Domhnaill Fianna Fáil
 Seosamh Ó Raghallaigh Fine Gael
Is i Seomra Choiste 4 a bhíonn na cruinnithe oscailte de gnáth ós é an t-aon seomra i dTeach Laighean ina bhfuil chóras ateangaireachta ann.

Tá freagracht faoi leith ar an gCoiste maidir le faireachán a dhéanamh ar chur i ngníomh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030, agus maidir le saothrú chun comhthionól dátheangach iarbhír a bhaint amach. Bíonn an Coiste ag cur as aon bhonn leis an gCoimisinéir Teanga agus leis na heagraíochtaí go léir eile a bhíonn ag cur na teanga chun cinn agus ag tabhairt tacaíochta di.

Leagann an Coiste béim shonrach ar an tábhacht a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i soláthar seirbhísí Rialtais i nGaeilge ar chaoi atá lán chomh maith lena soláthar ag an Rialtas i mBéarla.

Is cúram don Choiste é go háirithe soláthar na seirbhísí agus an fhostaíocht is gá i gceantair Gaeltachta agus soláthar seirbhísí i nGaeilge do theaghlaigh le Gaeilge ar fud na hÉireann.

Príomh-limistéir cúraim
  • Úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn
  • Faireachán ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030
  • Faireachán ar sholáthar seirbhísí agus saoráidí trí Ghaeilge
  • Faireachán ar dhul chun cinn maidir leis an líon seirbhíseach poiblí a bhfuil Gaeilge acu, agus atá sásta seirbhís phoiblí a thabhairt trí Ghaeilge, a mhéadú
  • Faireachán ar na Scéimeanna Teanga
  • Athbhreithniú ar reachtaíocht chun a chinntiú go bhfuil sí ag teacht leis an nGaeilge
  • Oideachas trí Ghaeilge agus soláthar na seirbhísí, na dtéacsanna agus na saoráidí a bheidh de dhíth a chur chun cinn
  • Faireachán ar infhaighteacht táirgí Gaeilge

Cruinnithe Oscailte & Tuairiscí
Nascanna don dtaifead oifigiúil agus/nó físeanna de na cruinnithe.


17 Nollaig 2019
Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Foirm físe

3 Nollaig 2019
Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Roinn an Taoisigh
Foirm físe

19 Samhain 2019
Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann,
Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle faoi dul chun cinn atá 
déanta ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le maolú na Gaeilge a laghdú de réir a chéile.
Foirm físe

5 Samhain 2019
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017: - An tAire Stáit ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeilge
Foirm físe

22 Deireadh Fomhair 2019
Díolúine ó Staidéar na Gaeilge: Plé
Foirm físe

24 Meán Fomhair 2019
Gnó an Chomhchoiste
Foirm físe

2 Iúl 2019
Pobal Gaeilge i mBaile Munna: Plé
Foirm físe

18 Meitheamh 2019
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Plé
Foirm físe

21 Bealtaine 2019

Tuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga 2018: An Coimisinéir Teanga.
Foirm físe.

9 Aibreán 2019
'Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): An Roinn Oideachais agus Scileanna'
Foirm físe

26 Márta 2019
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann'
Foirm físe

12 Márta 2019
Díospóireacht Scoile
Foirm físe

'Éire, an Bhreatain agus an Eoraip'
'Na Meáin Shóisialta - Beannacht nó Mallacht?'

'An Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht'
Foirm físe

26 Feabhra 2019
Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(An tUasal Paul Connors, stiúrthóir náisiúnta cumarsáide, an tUasal Stephen McGrath, bainisteoir ginearálta, an tUasal Cuimín Mac Aodha Bhuí, ceannasaí seirbhís na Gaeilge, agus an tUasal Mícheál Ó Coileáin, an tUasal Bairbre Uí Theighneáin, an tUasal Carmel Mac Domhnaill, agus an tUasal Bríd Ní Chualáin, oifigigh Gaeilge uilig.)
Foirm físe

12 Feabhra 2019
An Ghaeilge sa Chóras Oideachais: Cuir i Láthair
(Orla Ní Nuinsean, leas-príomhfheidhmeannach, Gearóid Ó Súilleabháin, ceannasaí ar chláir idirnáisiúnta, Labhaoise Ní Challanáin, forbairt agus feidhmíocht, agus Risteád Ó Bróithe, maoiniú córais, An tÚdarás um Ard-Oideachas. An tUasal Tomás Ó Ruairc, stiúrthóir, agus an tUasal Phil Fox, ceannaire oideachas tosaigh múinteoirí agus ionduchtú mar ionadaithe ón gComhairle Múinteoireachta. Ionadaithe ó na soláthróirí oideachais tosaigh múinteora,an tOllamh Pádraig Ó Duibhir, leas-déan san institiúid oideachais in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; an Dr. T.J. Ó Ceallaigh, stiúrthóir ar an gcúrsa máistreachta san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta sa roinn um oideachas teanga agus litearthachta i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach; agus an Dr. Brendan MacMahon, léachtóir i scoil an oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. An tUasal Eibhlín Ní Scannláin, cigire leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus an tUasal Jim Mulkerrins inár measc freisin.)
Foirm físe

15 Eanáir 2018
Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): An Roinn Sláinte
(Muiris O’Connor, rúnaí cúnta sa rannóg um thaighde agus forbairt agus anailísíocht shláinte; Gráinne Duffy, oifigeach pearsanra; agus Mary O’Reilly, príomhoifigeach cúnta)
Foirm físe

18 Nollaig 2018
Seirbhísí trí Ghaeilge: Tusla 
(Mr. Patrick Smyth, príomhfheidhmeannach eatramhach; Mr. Alan Breen, stiúrthóir cumarsáide; Ms Amanda Pathe, bainisteoir an aonaid gnóthaí parlaiminte; Ms Fiona McDonnell; agus Mr. Noel Kelly, stiúrthóir seirbhíse sna seirbhísí oideachais agus leanaí.)
Foirm Físe.

4 Nollaig 2018
Craoltóireacht Raidió agus an Ghaeilge.
Cur i láthair, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (pdf)
Foirm físe

'Soláthar réalaíoch agus inrochtana ar oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán do dhaltaí scoile arb é mian a dtuismitheoirí / gcaomhnóirí é'.
Cur i láthair, Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta (pdf)
Foirm físe.

20 Samhain 2019
Seirbhísí trí Ghaeilge: An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann.
Ráiteas Tosaigh, Fergal Lynch, Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (pdf)

Na dúshláin atá ag baint le hionaid cúraim leanaí lán-Ghaeilge a reachtáil i gceantar Gaeltachta, agus an tacaíocht is féidir leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a thabhairt dóibh.
Foirm físe.

14 Samhain 2018
Údarás na Gaeltachta – Plean Straitéiseach 2018 – 2020
(Mícheál Ó hÉanaigh agus Siubhán Nic Grianna.)
Foirm físe.

6 Samhain 2018
Plean Gníomhaíochta 2018 - 2030. Aire Stáit
Foirm físe
Ráiteas an Aire (pdf)

23 Deireadh Fomhair 2018
Forbairt agus Todhchaí Raidió na Gaeltachta; Ionadithe ó RTÉ
Foirm físe
Ráiteas Ghearóid Mhic Dhonncha, Ceannaire Gníomhach RTÉ Raidió na Gaeltachta (pdf)

25 Meán Fomhair 2018
Obair Fulbright agus Cur Chun Cinn na Gaeilge sna Stáit Aontaithe.
Foirm Físe
Ráiteas Phaula Melvin Coimisiun Fulbright na hÉireann (pdf)

10 Iúl 2018
Plean Gníomhaíochta 2018-2022 de Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: An tAire Stáit ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Foirm Físe

4 Iúl 2018
Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (Atógáil)
Foirm físe

19 Meith 2018
Ráiteas ar Thuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017. 
Foirm físe
Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (pdf) 

29 Beal 2018
Úsáid na Gaeilge ar an Raidió: Údarás Craolacháin na hÉireann

1 Beal 2018

17 Aib 2018

20 Már 2018

7 Már 2018

6 Már 2018

6 Feabh 2018

21 Ean 2018
Úsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais: Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais

5 Nol 2017
Plean Forbartha don Ghaeltacht: Údarás na Gaeltachta

21 Samh 2017
Seirbhísí Dátheangacha: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

7 Samh 2017

10 DF 2017

26 MF 2017

11 Iúl 2017

27 Meith 2017
An Scrúdú Cainte sa tSraith Shóisearach: An Roinn Oideachais agus Scileanna

13 Meith 2017

30 Beal 2017

16 Beal 2017
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga (Atógáil): An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

2 Beal 2017
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

4 Aib 2017
Tráchtaireacht agus Tuarascálacha: An Coimisinéir Teanga
Riachtanas Gaeilge: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

21 Már 2017

7 Már 2017
Ceisteanna Óige: Díospóireacht

21 Feabh 2017

7 Feabh 2017
Radio Broadcasting: Raidió Rí-Rá


17 Ean 2017
Cathracha Dátheangacha: Gaillimh le Gaeilge
Polasaithe Iontrála Scoile: Cearta Oideachais


13 Nol 2016
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: An Roinn Oideachais agus Scileanna
15 Samh 2016
Oideachas Gaeltachta: Muintearas Teoranta


18 DF 2016
Géarchéim na Gaeltachta: An Dochtúir Brian Ó Curnáin agus an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin


4 DF 2016
Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: An Coimisinéir Teanga

22 MF 2016

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment