Comhluchtaí Poiblí faoin Act Teanga!

"Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge."  
 

Cúlra Acht na dTeangacha Oifigiúla
Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Ainneoin stádas bunreachtúil na Gaeilge mar an phríomhtheanga oifigiúil, cuireann an tAcht creat reachtúil ar fáil den chéad uair do sholáthar seirbhísí i nGaeilge ag comhlachtaí poiblí.

An Coimisinéara Teanga
Seán Ó Cuirreáin,
An céad Coimisinéir Teanga

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga faoin Acht sa bhliain 2004. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige sin monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha an Achta á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí, agus bearta riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.

Tá sé mar aidhm ag an Acht aitheantas a thabhairt do sheasamh na Gaeilge in Airteagal 8 den Bhunreacht a shonraíonn: "Os í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.”

Bhain ábharthacht ar leith le cur i bhfeidhm agus léirmhíniú an stádais bhunreachtúil sin tar éis chinneadh na Cúirte Uachtaraí i gcás Ó Beoláin v Fahy sa bhliain 2001. Go bunúsach, rialaigh an Chúirt Uachtarach go bhfuil ceart ag an saoránach a cuid nó a chuid gnó uile le comhlachtaí poiblí a dhéanamh i nGaeilge. Cuireann Acht na dTeangacha Oifigiúla creat ar fáil chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge de réir a chéile, ionas gur féidir dualgais an Stáit a chomhlíonadh ar bhealach comhtháiteach atá i gcomhréir leis na hacmhainní atá ar fáil.

Déantar foráil san Acht do sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge ar thrí bhealach:
    • trí fhorálacha an Achta atá infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
    • trí rialacháin a dhéanann an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta atá infheidhme freisin maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht; agus
    • trí scéimeanna teanga, a aontaítear le gach comhlacht poiblí ar leith agus a fhorálann do mhéadú de réir a chéile ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí sin ar fáil trí Ghaeilge.

Helen Humphrey TD, Aire Ealaíon,
Oidhreachta & Gaeltachta
Comhlachtaí Poiblí
An Roinn Talmhaíochta agus Bia
An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta
An Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
An Roinn Cosanta
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Sláinte agus Leanaí
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
Tionól Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
Roinn an Taoisigh
An Roinn Iompair
Gníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Oifig an Ard-Aighne
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig Thithe an Oireachtais
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Údarás Aerphort Bhaile Átha Cliath
An Bord Altranais
An Bord Bia
An Bord Pleanála
An Bord Uchtála
An Chomhairle Leabharlanna
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
An Coimisiún Logainmneacha
An Foras Áiseanna Saothair
Foras na Gaeilge
An Post
An tÚdarás um Ard-Oideachais
An Ghníomhaireacht um Sheirbhís Phearsanta Thar Lear
Pobal
Uiscebhealaí Éireann
Bith-Thaighde Éireann
Bord Gáis Éireann
Bord Iascaigh Mhara
Bord na gCon
Bord na Móna plc
Bord na Radharcmheastóirí
Bord Scannán na hÉireann
Coimisiún Craolacháin na hÉireann
An Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin
Bus Átha Cliath
Bus Éireann
An Príomh-Bhord Iascaigh
Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthirr
Bord Iascaigh Réigiúnach an Tuaiscirt
Bord Iascaigh Réigiúnach an Iar-Thuaiscirt
Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne
Bord Iascaigh Réigiúnach an Deiscirt
Bord Iascaigh Réigiúnach an Iar-Dheiscirt
Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthair
Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
Leabharlann Chester Beatty
Coillte Teoranta
Coiste an Asgard
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Comhar - An Chomhpháirtíocht Náisiúnta Forbartha Inmharthana
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta
An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
Córas Iompair Éireann
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann
An Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime
Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath
Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Bord Ceaintín na bhFórsaí Cosanta
An Chomhairle Fiaclóireachta
Bord an Lárionad Cóireála Drugaí
Bord Ospidéal Déidhliachta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath
Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath
An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta
Bord Soláthair an Leictreachais
Fiontraíocht Éireann
Comhairle na Seirbhísí Dóiteáin
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
Forfás
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
Oifig an Ard-Chláraitheoir
Seirbhísí Eolais an Rialtais
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
An Bord Taighde Sláinte
Bord Fiontar Contae Cheatharlach
Bord Fiontar Contae Chabhán
Bord Fiontar Contae an Chláir
Bord Fiontar Cathrach Chorcaí
Bord Fiontar Contae Chorcaí Thuaidh
Bord Fiontar Contae Dhún na nGall
Bord Fiontar Cathrach Bhaile Átha Cliath
Bord Fiontar Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Bord Fiontar Contae Fhine Gall
Bord Fiontar Contae agus Cathrach na Gaillimhe
Bord Fiontar Contae Chiarraí
Bord Fiontar Contae Chill Dara
Bord Fiontar Contae Chill Chainnigh
Bord Fiontar Contae Laoise
Bord Fiontar Contae Liatroma
Bord Fiontar Cathrach Luimnigh
Bord Fiontar Contae Luimnigh
Bord Fiontar Contae an Longfoirt
Bord Fiontar Contae Lú
Bord Fiontar Contae Mhaigh Eo
Bord Fiontar Contae na Mí
Bord Fiontar Contae Mhuineacháin
Bord Fiontar Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Bord Fiontar Contae Uíbh Fhailí
Bord Fiontar Contae Ros Comáin
Bord Fiontar Contae Shligigh
Bord Fiontar Contae Dheisceart Chorcaí
Bord Fiontar Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Bord Fiontar Contae Thiobraid Árann, An Trian Theas
Bord Fiontar Cathrach Phort Láirge
Bord Fiontar Contae Phort Láirge
Bord Fiontar Contae Chorcaí Thiar
Bord Fiontar Contae an Iarmhí
Bord Fiontar Contae Loch Garman
Bord Fiontar Contae Chill Mhantáin
Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna
Rásaíocht Capall Éireann
An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt
G.F.T. Éireann
Iarnród Éireann
An Foras Riaracháin
International Development Ireland Limited
An Bord Comhairleach do Chomhoibriú um Fhorbairt, Éire
Údarás Eitlíochta na hÉireann
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann
Comhairle na hÉireann um Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Nuáil
Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
Áras Nua-Ealaíne na hÉireann
Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta
Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann Teoranta
Cumann Croise Deirge na hÉireann
Bord Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar
Gníomhaireacht na Loch
An Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil
An Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil
Foras na Mara
An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre
An Coimisiún Meabhair-Shláinte
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
An Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta
An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse
An tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta
Cúnamh Éireann
An Ceoláras Náisiúnta
An Chomhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta
An Chomhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an Altranais agus an Chnáimhseachais
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach
An Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
An Lárionad Náisiúnta um Fheidhmiúcháin na Micrileictreonaice Teoranta
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne
Ard-Mhúsaem na hÉireann
Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
Intertrade Ireland
An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
Bord Náisiúnta na gCáilíochtaí Oibre Sóisialta
An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
An Bord Náisiúnta Staidrimh
National Technological Park Plassey Limited
Amharclann na Mainistreach (An Chuideachta Amharclann Náisiúnta Teoranta)
Gníomhaireacht Bainistíochta An Chisteáin Náisiúnta
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Oifig an Stiúrthóra Imscrúduithe Comhionannais
Oifig an Phámháistir Ghinearálta
Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
An Oifig um Rialú Tobac
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Oifig na bPaitinní
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
An Bord Míochaine Déidliachta Iarchéime
An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch
Raidió Teilifís Éireann
Raidió na Gaeltachta
Áisineacht Fháilte & Comhtháite
An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe
Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
(SFADCo) Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An tSaotharlann Stáit
Fuinneamh Inmharthana Éireann
Teagasc
TG4
Taisce Chultúrtha Bharr an Teampaill
An Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe
Bord na nArm-Phinsean
An Chomhairle Ealaíon
An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Scannán
An Bord Achomhairc um Chinsireacht Foilseacháin
An Bord um Chinsireacht Foilseachán
An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine
Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn
Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
An tÚdarás Iomaíochta
An tSeirbhís Chúirteanna
An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla
Óglaigh na hÉireann
An Binse Achomhairc Fostaíochta
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
An tÚdarás Comhionannais
An Garda Síochána
An tÚdarás Árachais Sláinte
An Chomhairle Oidhreachta
An Coimisiún um Chearta an Duine
Coimisiúin Fulbright
Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann
Bord Leigheasra na hÉireann
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Chomhairle Spóirt
An Comhlachas Snámha agus Tarrthála
An Chúirt Oibreachais
An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
Comhairle na nDochtúirí Leighis
An Bord Mianadóireachta
An Chartlann Náisiúnta
An Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta
An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas
An Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
COFORD (An Chomhairle Náisiúnta um Thaighde agus Forbairt Foraoise)
An Chrannchur Náisiúnta
Oifig na gCoimisinéirí um Athchomhairc chun críocha na hAchtanna Cánach
Oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil don Státseirbhís
Oifig an Ombudsman
Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Oifig Scrúdóir Oifigiúil na Scannán
Oifig Chláraitheoir na gCara-Chumann
An Bord Pinsean
An tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa
An Coimisiún Reifrinn
An Binse Cíosa
An Binse Leasa Shóisialaigh
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Oifig Luachála
An Binse Luachála
Údarás na Gaeltachta
Comhairle na dTréidlianna
An Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Comhairle Sláinte na mBan
Scoil agus Ospidéal Déidhliachta Ollscoil Chorcaí
Ospidéal na Trócaire (Corcaigh)
Ospidéal Naoimh Phádraig / Oispís Marymount
Ollscoil Otharlannn an Deiscirt - Ospidéal Victoria Teoranta
Ospidéal Naoimh Lucáis
Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí
Ospidéal Naoimh Mhuire um Leanaí Breoite
Ospidéal Cathrach Bhaile Átha Cliath um Chraiceann is Ailse
Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga
Ospidéal Adelaide agus na Mhí, Baile Átha Cliath
Ospidéal Beaumont
Ospidéal Mater Misericordiae
Ospidéal San Séamas
Ospidéal Ollscoilaíoch Naomh Uinsinn
Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapach
Ospidéal Ortaipéideach Ionchorpaithe na hÉireann
Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin
Ospidéal agus Scoil Chónaitheach Naomh Mhuire
An Clinic Lárnach Íocshláinteach
Ospidéal Peamount
An tOspidéal Ríoga Domhnach Broc
An tOspidéal Lárnach Mearbhaill
Seirbhís Phobail Sláinte Mearbhaill Aosaigh Naomh Eoin Dé
Ospidéal Naoimh Uinsionn (Fionn Radharc)
Ospidéal na mBan, an Cúm
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Ospidéal an Rotunda
Ospidéal Naomh Eoin (Luimneach)
Údarás Réigiúnach na Teorann
Údarás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath
Údarás Réigiúnach an Lár-Oirthir
Údarás Réigiúnach Lár Tíre
Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
Northside Local Employment Service
Údarás Réigiúnach an Oir-Dheiscirt
Údarás Réigiúnach an Iar-Dheiscirt
Údarás Réigiúnach an Iarthair
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ollscoil na hÉireann
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Coláiste Phádraig, Maigh Nuad
Ollscoil na hÉireann, Corcaigh
Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide
Ollscoil Luimnigh
Coláiste Ríoga na Máinlia in Éirinn
Coláiste Oideachais Naomh Angela
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha
Coláiste Ósta na Sionainne
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Mhaigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhláinséar
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Cheannainn
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Coláiste Oideachais Froebel
Coláiste Muire Marino
Coláiste Mhuire gan Smál
Coláiste Oideachais Mater Dei
Coláiste Oideachais Naomh Chaitríona um Eacnamaíocht Bhaile
Coláiste Phádraig
Coláiste Cheatharlach
Coláiste Náisiúnta na hÉireann
Coláiste Ealaíne Bhoirne
Ionad an Léinn Forbartha
Institiúid Diagachta agus Fealsúnachta Bhaile an Mhuilinn
Institiúid Thiobraid Árann
Coiste Gairmoideachais Cheatharlach
Coiste Gairmoideachais Contae an Chabháin
Coiste Gairmoideachais Contae an Chláir
Coiste Gairmoideachais Cathair Chorcaí
Coiste Gairmoideachais Contae Chorcaí
Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall
Coiste Gairmoideachais Cathair Bhaile Átha Cliath
Coiste Gairmoideachais Contae Bhaile Átha Cliath
Coiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire
Coiste Gairmoideachais Cathair na Gaillimhe
Seirbhís Oideachais Contae Chiarraí
Coiste Gairmoideachais Contae Chill Dara
Coiste Gairmoideachais Contae Chill Chainnigh
Coiste Gairmoideachais Contae Laoise
Coiste Gairmoideachais Contae Liatroma
Coiste Gairmoideachais Cathair Luimnigh
Coiste Gairmoideachais Contae Luimnigh
Coiste Gairmoideachais Contae an Longfoirt
Coiste Gairmoideachais Contae Lú
Coiste Gairmoideachais Contae Mhaigh Eo
Coiste Gairmoideachais Contae na Mí
Coiste Gairmoideachais Contae Mhuineacháin
Coiste Gairmoideachais Contae Uíbh Fhailí
Coiste Gairmoideachais Contae Ros Comáin
Coiste Gairmoideachais Contae Thiobraid Árann Theas
Coiste Gairmoideachais Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Coiste Gairmoideachais Contae Shligigh
Coiste Gairmoideachais Cathair Phort Láirge
Coiste Gairmoideachais Contae Phort Láirge
Coiste Gairmoideachais Contae an Iarmhí
Coiste Gairmoideachais Contae Loch Garman
Coiste Gairmoideachais Contae Chill Mhantáin
Arigna Catchment Area Community Company
Ballyhoura Development Limited
Barrow-Nore-Suir Rural Development Limited
Blackwater Region LEADER Company Limited
Carlow Leader Rural Development Company Limited
Cavan-Monaghan Rural Development Co-op Society Limited
Comhar Iorrais (Leader) Teo
Comhdháil Oileáin na hÉireann
Donegal Local Development Company Limited
East Cork Area Development Limited
Galway Rural Development Company Limited
Inishowen Rural Development Limited
IRD Duhallow Limited
Irish Country Holidays
Irish Farmhouse Holidays Limited
Kildare European Leader II Teo
Laois Rural Development Company Limited
Longford Community Resources
Louth LEADER
Meath Community Partnership Company Ltd.
Meitheal Forbartha na Gaeltachta Teo
Mid-South Roscommon Rural Development Company Limited
Muintir na Tíre
Cuideachta LEADER+ Uíbh Fhailí Ltd
Rural Dublin LEADER Company Limited
Rural Resource Development Limited
County Sligo LEADER Partnership Company Limited
South Kerry Development Partnership Limited
South West Mayo Development Company Limited
Tipperary LEADER Group Limited
Tuatha Chiarraí Teoranta
Waterford Leader Partnership Limited
West Cork LEADER Co-operative Society Limited
West Limerick Resources Limited
Western Rural Development Company Limited
Westmeath Community Development Limited
Wexford Organisation for Rural Development
Wicklow Rural Partnership Limited
Ballyfermot Partnership
Ballymun Partnership Limited
Blanchardstown Area Partnership
Bray Partnership
Canal Communities Partnership
Canal Communities LES
Cavan Partnership
Clondalkin Partnership Company
Comhair Chathair Chorcaí
Drogheda Partnership Company
Dublin Inner City Partnership
Dundalk Employment Partnership Limited
Finglas/Cabra Partnership
Galway City Partnership
Inishowen Partnership Board
KWCD Partnership
Leitrim Partnership
Meitheal Mhaigh Eo
Monaghan Partnership Board
North West Kildare / North Offaly Partnership
Northside Partnership
Páirtíocht Chonamara
Páirtíocht Gaeltacht Thír Chonaill
PAUL Partnership Limerick
Roscommon County Partnership
Southside Partnership
Tallaght Partnership
Trá Lí Partnership
Waterford Area Partnership
Wexford Area Partnership
Wexford County Partnership
Coimisinéirí Cuain an Inbhir Mhór
Coimisinéirí Cuain Dhún na Séad agus an Sciobairín
Coimisinéirí Cuain Bhá Bheanntraí
Ionad Cuain Iascaigh Bhaile Chaisleáin Bhéarra
Coimisinéirí Cuain an Daingin
Cuideachta Poirt Dhún Dealgan
Ionad Iascaigh Cuain an Dhúin Mhóir
Ionad Iascaigh Cuain Bheann Éadair
Ionad Iascaigh Cuain na gCealla Beaga
Údarás Cuan Chill Róis
Coimisinéirí Cuain Chionn tSáile
Coimisinéirí Abha an Mhaigh
Ionad Iascaigh Cuain Ros an Mhíl
Rosslare Europort
Coimisinéirí Cuain Shligigh
Coimisinéirí Cuain Trá Lí is Caladh na Fianaite
Coimisinéirí Cuain Chathair na Mart
Coimisinéirí Cuain Loch Garman
Cuideachta Poirt Chill Mhantáin
Údarás Cuain na hEochaille
Cuideachta Poirt Dhroichead Átha
Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath
Cuideachta Cuain Dhún Laoghaire
Cuideachta Poirt Ros Mhic Triúin
Cuideachta Cuain Chorcaí
Cuideachta Cuain Phort Láirge
Cuideachta Port na Sionainne agus Fhainge
Cuideachta Cuain na Gaillimhe
Comhairle Contae Cheatharlach
Comhairle Baile Cheatharlach
Comhairle Baile Mhuine Bhig
Comhairle Contae an Chabháin
Comhairle Baile Bhéal Tairbirt
Comhairle Baile an Chabháin
Comhairle Baile na Muinchille
Comhairle Contae an Chláir
Comhairle Baile na hInse
Comhairle Baile Chill Chaoi
Comhairle Baile Chill Rois
Comhairle Baile na Sionainne
Comhairle Contae Chorcaí
Comhairle Baile Dhroichead na Bandan
Comhairle Baile Chloch na Coillte
Comhairle Baile an Chóibh
Comhairle Baile Bheanntraí
Comhairle Baile Mhainistir Fhear Maí
Comhairle Baile Chionn tSáile
Comhairle Baile Mhaigh Cromtha
Comhairle Baile Mhala
Comhairle Baile Mainistir na Corann
Comhairle Baile an Phasáiste
Comhairle Baile an Sciobairín
Comhairle Baile Eochaille
Comhairle Cathair Chorcaí
Comhairle Contae Dhún na nGall
Bord Forbartha Contae Dhún na nGall
Comhairle Baile Bhéal Átha an tSeanaigh
Comhairle Baile Bhun Cranncha
Comhairle Baile Bhun Dobhráin
Comhairle Baile Leitir Ceanainn
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Comhairle Contae Fhine Gall
Comhairle Baile Bhaile Brigín
Comhairle Contae na Gaillimhe
Bord Forbartha Cathair na Gaillimhe
Comhairle Baile Bhéal Átha na Slua
Comhairle Baile Bhaile Locha Riabhach
Comhairle Baile Tuama
Comhairle Chathair na Gaillimhe
Comhairle Contae Chiarraí
Comhairle Baile Chill Áirne
Comhairle Baile Lios Tuathail
Comhairle Baile Thrá Lí
Comhairle Contae Chill Dara
Comhairle Baile Átha Í
Comhairle Baile Léim an Bhradáin
Comhairle Baile Dhroichead Nua
Comhairle Baile an Náis
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Comhairle Bhuirg Chill Chainnigh
Comhairle Contae Laoise
Comhairle Baile Phort Laoise
Comhairle Baile Mhóinteach Mílic
Comhairle Contae Liatroma
Comhairle Contae Luimnigh
Comhairle Chathair Luimnigh
Comhairle Contae Longfoirt
Comhairle Baile an Longfoirt
Comhairle Baile Gránaird
Comhairle Contae Lú
Comhairle Baile Dhroichead Átha
Comhairle Baile Dhún Dealgan
Comhairle Baile Átha Fhirdia
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Comhairle Baile Chathair na Mart
Comhairle Baile Béal an Átha
Comhairle Baile Chaisleáin an Bharraigh
Comhairle Contae na Mí
Comhairle Baile na hUaimhe
Comhairle Baile Cheannais Mhóir
Comhairle Baile Bhaile Átha Troim
Comhairle Contae Mhuineacháin
Comhairle Baile Béal Átha Beithe
Comhairle Baile Charraig Mhachaire Rois
Comhairle Baile Bhaile na Lurgan
Comhairle Baile Chluain Eois
Comhairle Baile Mhuineacháin
Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas
Comhairle Buirg Chluain Meala
Comhairle Baile Charraig na Siúire
Comhairle Baile Chaisil
Comhairle Baile Thiobraid Árann
Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Comhairle Baile an Aonaigh
Comhairle Baile an Teampaill Mhóir
Comhairle Baile Dhúrlais
Comhairle Contae Uíbh Fháilí
Comhairle Baile Bhiorra
Comhairle Baile Éadan Doire
Comhairle Baile na Tulaí Móire
Comhairle Contae Ros Comáin
Comhairle Baile Mhainistir na Búille
Comhairle Chontae Shligigh
Comhairle Buirg Shligigh
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Comhairle Contae Phort Láirge
Comhairle Baile Dhún Garbháin
Comhairle Baile Lios Mói
Comhairle Baile na Trá Móire
Comhairle Chathair Phort Láirge
Comhairle Contae na hIar-Mhí
Comhairle Baile Átha Luain
Comhairle Baile an Mhuilinn Chearr
Comhairle Contae Loch Garman
Comhairle Buirg Loch Garman
Comhairle Baile Inis Córthaidh
Comhairle Baile Guaire
Comhairle Baile Ros Mhic Thriúin
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Comhairle Baile an Inbhir Mhóir
Biaslán: Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteacht Bia
Foras um Chláir Speisialta an Aontas Eorpaigh (SEUPB)
Comhairle Baile Bhré
Comhairle Baile na gClocha Liath
Comhairle Baile Chill Mhantáin
Finglas / Cabra LES
Ballymun LES (Local Employment Services)
Blanchardstown LES
Southside LES
Clondalkin LES
Ballyfermot LES
Kildare LES
Tallaght LES
Limerick LES
Clare LES
Dundalk LES
Drogheda LES
Monaghan LES
Waterford LES
Wexford LES
Kerry LES
Cork City LES
Mayo LES
Galway LES
Coiste Gairmoideachais Contae na Gaillimhe
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgán
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta
An Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach
An Chomhairle Náisiúnta um Choireacht
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Léargas - An Biúró Malartaithe
An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
Tionscnamh Embark
Údarás Aerfort Chorcaí cpt
Bord Eisíocaíochtaí Chiste na gCuntas Díomhaoin
An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach
An Coimisiún Um Rialáil Tacsaithe
Lár-Oifig Iontrála
An Chomhairle um Scoileanna Béarla
An tÚdarás um Shlándáil Phríobháideach
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Drugaí
An Bord Cosanta Sibhialta
An tOmbudsman do Leanaí
An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta
Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean
An tOmbudsman do Phinsin
An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
An Bord Náisiúnta Cíoch-Scrúdaithe
Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh
An Bord Seirbhísí Cónaithe Speisialta
Údarás Aerfort na Sionainne cpt
Fondúireacht Eolaíochta Éireann
An Gníomhaireacht um Fháil Iarnród
An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha
An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais
Acadamh Ríoga na hÉireann
An Chomhpháirtíocht Tithíochta Inacmhainne
Share/Save/Bookmark